แบบสํารวจความพึงพอใจต่อการรับบริการระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารของ ศธจ. มหาสารคาม ประจําปีการศึกษา 2562
แบบสํารวจชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการรับบริการระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งข้อมูลและความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของท่านจะมีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามและนอกเหนือจากนี้ยังมีคุณค่าต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามในภาพรวม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ
1. เพศ *
2. อายุ *
3. การศึกษา *
4. อาชีพ *
5. แหล่งข้อมูลสารสนเทศและความถี่ของการเข้าใช้งาน/ขอข้อมูล *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต้องการให้บริการระบบและข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
1. ความพึงพอใจที่มีต่อข้อมูลสารสนเทศที่ท่านต้องการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานโรงเรียน
2.ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน/นักศึกษา
3.ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.ข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการระบบและข้อมูลสารสนเทศ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.ความรวดเร็วและข้อมูลพร้อมในการให้บริการ
2.มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างเป็นระบบ
3.อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
4.ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้
5.ข้อมูลสามารถตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
6.ความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการจัดการศึกษา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy