East Salisbury Elementary Title I Compact and Brochure Surveys Spring PAC 2020 East Salisbury Elementary Tit I kontra enfòmèl ant ak Brochure Sondaj English/Creole
Dear Parents/Families,
Help us update our School Compact and Brochure for next year. Please see the current documents below and share your suggestions for next year’s. As a member of a Title I school, this is your right. We hope you let us hear from you. Thank you for your time and continued support!

Chè Paran / Fanmi,
Ede nou mete ajou Kontra nou an Lekòl ak Brochure pou ane pwochèn. Tanpri gade dokiman aktyèl ki anba yo epi pataje sijesyon ou yo pou pwochen ane a. Kòm yon manm nan yon lekòl Tit I, sa a se dwa ou. Nou espere ou kite nou tande ou. Mèsi pou tan ou ak sipò kontinyèl!

Email address *
I suggest the School Compact stays the same. Mwen sijere Kontra lekòl la rete menm jan an. *
I would like to see the following change(s) made for next year: Mwen ta renmen wè chanjman sa yo (yo) te fè pou ane pwochèn:
I suggest the School Brochure stays the same. Mwen sijere bwochi Lekòl la rete menm jan an.
Clear selection
I would like to see the following change(s) made for next year: Mwen ta renmen wè chanjman sa yo (yo) te fè pou ane pwochèn:
Name of child/children: Non timoun / timoun yo: *
Name of Parent or Family Member: Non Paran oswa Manm Fanmi: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Wicomico County Public Schools. Report Abuse