แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่
เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของเทศบาลตำบลแม่ปาน สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
พอใจ
ไม่พอใจ
มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก
มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ
ไม่พอใจ
ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ
มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ
มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ให้คำแนะนำและช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
พอใจ
ไม่พอใจ
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องจัดกิจกรรม ที่พัก ห้องน้ำ ที่จอดรถ โรงอาหาร
คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ความสะอาดของสถานที่โดยรวม
ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
ได้รับการบริการที่คุ้มค่า
ผลการให้บริการในภาพรวม
ไม่มีชื่อ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy