แบบติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ ๑๒๑ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)

เรื่อง ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตร การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ ๑๒๑
คำชี้แจง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงหลักสูตรและการสอน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการพัฒนา
กำลังพลของ ทบ. ให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็ก ตั้งแต่ระดับกองร้อยลงมาได้
ในฐานะที่ท่านเป็น ผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา จากหลักสูตร การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ ๑๒๑
กรุณาให้คำตอบทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการพัฒนานายทหารสัญญาบัตร
ของโรงเรียนทหารราบต่อไป หากมีข้อเสนอแนะส่วนตัว โปรดให้ข้อมูลกลับไปยังโรงเรียนทหารราบ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม จึงขอแจ้งความมุ่งหมายของหลักสูตรให้ทราบ ดังนี้
๑. เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำหน่วย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษามีความสามารถเป็นผู้นำ
หน่วยทหารขนาดเล็ก ตั้งแต่ระดับกองร้อยลงมาได้
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการรบแบบจู่โจมและรู้จักประยุกต์ใช้การปฏิบัติการรบ
แบบจู่โจมในภูมิประเทศยากลำบากมาใช้ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีได้
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถนำความรู้ไปอำนวยการฝึกหรือทำการฝึกหน่วยทหารอื่น ๆ ได้ด้วย

-----------------------------------

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา

  คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ( • ) ลงในช่องระดับความสามารถตามความคิดเห็นของท่าน 5 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มากที่สุด 4 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มาก 3 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ ปานกลาง 2 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อย 1 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อยที่สุด
  1.1 มีความรู้ ความสามารถในการรบแบบจู่โจม
  1.2 มีความรู้ ความสามารถในการนำหน่วยทหารขนาดเล็ก ตั้งแต่ระดับกองร้อยลงมาได้ 
  1.3 สามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติการรบแบบจู่โจมในภูมิประเทศที่ยากลำบากมาใช้ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีได้
  1.4 มีความสามารถนำความรู้ไปอำนวยการฝึกหรือทำการฝึก หน่วยทหารอื่น ๆ ได้อย่างเป็นระบบ
  1.5 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงตนเป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้อื่นได้
  1.6 มีไหวพริบในการปฏิบัติงานสามารถเอาชนะอุปสรรค และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
  1.7 ประพฤติตนเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือของเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา 
  1.8 มีความมุ่งมั่น และตั้งใจต่อการปฏิบัติงานเมื่อได้รับมอบหมาย
  Please enter one response per row
  2.1 ความสามารถในการติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
  2.2 ความคิดริเริ่ม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
  2.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
  2.4 สามารถนำเสนอผลงาน/ข้อคิดเห็นได้อย่างมีหลักการ สมเหตุสมผล และทันเวลา
  2.5 ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  2.6 ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข
  Please enter one response per row
  3.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และความสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจ
  3.2 มารยาทในการพูด และการฟังเหมาะสม ถูกกาละเทศะ
  3.3 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
  3.4 ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น/ทำงานเป็นทีมได้
  3.5 ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
  3.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
  3.7 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
  3.8 การเคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
  3.9 ความยุติธรรม
  3.10 ความเป็นผู้นำ
  3.11 ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นศรัทธาในสถาบัน/วัฒนธรรมองค์กรทหาร
  Please enter one response per row
  4.1 ประพฤติตนตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทหาร และเคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
  4.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
  4.3 ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
  4.4 การมีสัมมาคารวะ
  4.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
  4.6 ระเบียบวินัยในการทำงาน ทําหน้าที่ของตนครบถ้วนสมบูรณ์
  4.7 ความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่น และบากบั่นในการทำงานให้สำเร็จ
  4.8 ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ขยัน และตั้งใจในการปฏิบัติงาน
  4.9 การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
  4.10 การช่วยรักษาและใช้ของทางราชการ/ส่วนรวมอย่างประหยัด
  4.11 การให้ความร่วมมือ/เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วย
  4.12 การดํารงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รูัเหตุ รู้ผล รู้กาลเทศะ
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question