แบบประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พพ. กระทรวงพลังงานได้มีนโยบายตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามซึ่งถือเป็นอาคารควบคุมต้องดำเนินการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กร เพื่อให้มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น(Energy Management Matrix : EMM) ซึ่งมีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบและในแต่ละด้านจะมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ชี้วัด 5 ระดับโดยค่าคะแนนอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0-4 คะแนน ตามรูปแบบฟอร์มของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทางสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอความร่วมมือทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับใช้ในการประเมินเปรียบเทียบด้านการจัดการพลังงานขององค์กรในปัจจุบันว่ามีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใด และจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งทิศทางและแผนการดำเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question