แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คำชี้แจง โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
ตอนที่ 1
1.1 เพศ *
1.2 หน่วยงานที่สังกัด *
1.3 สังกัดศูนย์ *
1.4 สายการทำงาน *
1.5 ประสบการณ์การได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย *
1.6 ท่านเคยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากแหล่งทุนใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
1.7 นักวิจัยเคยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวนกี่เรื่องที่เสนอผ่านมหาวิทยาลัย (ระหว่างปีงบประมาณ 2556 - 2559) *
ตอนที่ 2
1. ด้านการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย *
5 ( ดีมาก )
4 ( ดี )
3 ( ปานกลาง )
2 ( พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
1.1 การประชาสัมพันธ์แหล่งให้ทุนเพื่อทำวิจัย
1.2 เกณฑ์และระเบียบในการขอรับทุน
1.3 การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณประจำปี
1.4 ความโปร่งใส่ยุติธรรมในการจัดสรรทุนการวิจัย
1.5 จำนวนเงินทุนเหมาะสมกับขอบเขตของงานวิจัย
1.6 ความเพียงพอของการจัดสรรงบประมาณสำหรับการวิจัย
1.7 ความทั่วถึงของการจัดสรรงบประมาณสำหรับการวิจัยแก่บุคลากร
2. ด้านการส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ *
5 ( ดีมาก )
4 ( ดี )
3 ( ปานกลาง )
2 ( พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
2.1 การให้คำปรึกษา/คำแนะนำในการดำเนินการวิจัย
2.2 กิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมการวิจัยของหน่วยงาน เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ เป็นต้น
2.3 ความเหมาะสมและความเพียงพอห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.4 การให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย
2.5 เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.6 ฐานข้อมูลหรือช่องทางสนับสนุนให้บุคลากรขอทุนวิจัยจากงบภายนอก
2.7 ความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำวิจัย
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service