แบบประเมินความพึงพอใจต่องานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 และ 17 มีนาคม 2561 ห้องประชุม GA101 บัณฑิตวิทยาลัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
1. เพศ *
2. ชั้นปีที่ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ
ระดับค่าความพึงพอใจ
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด/ปรับปรุง
1. ด้านการให้บริการ *
5
4
3
2
1
1. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
2. บรรยากาศของการจัดกิจกรรม
3. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
4. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม
5. การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
1. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
2. ความเพียงพอของวัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
3. ความสามารถในการอธิบาย/ครอบคลุม ครบถ้วนของข้อมูล
4. ความพึงพอใจด้านการนำไปใช้ *
5
4
3
2
1
1. นักศึกษามีความเข้าใจวิชาชีพพยาบาล
2. นักศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพ
3. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
5. ความพึงพอใจตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ *
5
4
3
2
1
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3. วิชาชีพทางการพยาบาล
6. สรุปความพึงพอใจในภาพรวม *
5
4
3
2
1
สรุปความพึงพอใจในภาพรวม
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms