ประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ก.ย.62
** หากเข้าประชุมเกินกว่า 1 ท่าน ท่านต่อไปต้องชำระค่าอาหารที่หน้าห้องประชุมราคา 950 บาทต่อท่าน ** "สงวนสิทธิเฉพาะสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย เท่านั้น"
โรงแรม / หน่วยงาน *