Studiekontrakt
Kveldskurs i studiekompetanse
Navn *
Your answer
Adresse *
Your answer
Fødselsnummer (11 siffer) *
Your answer
Postnummer/sted *
Your answer
Telefon (jobb)
Your answer
Telefon (privat)
Your answer
Telefon (mobil) *
Your answer
E-post (jobb)
Your answer
E-post (privat) *
Your answer
Kryss av for utdanning du har fra før *
Fagvalg for skoleåret 2015-2016
Faglista og priser er oppdatert pr. 29.05.2015.
Du vil søke videre på høyere utdanning med *
Dette skoleåret ønsker du å melde deg på følgende fag *
Generelt
Studiestøtte: Kurset er godkjent for støtte fra Lånekassen, inkludert støtte til studieavgift. Mengden støtte avhenger av arbeidsbelastningen. Lånekasse-søknader behandles av Folkeuniversitetet Nordland (angi dette som studiested).

Påmeldingsfrist er 1. september for kurs som starter høstsemesteret og 15. desember for kurs som starter vårsemesteret. Søknader som har kommet oss i hende etter fristen kan komme i betraktning hvis det er ledig plass på kurset.

Saksgang for påmeldingen: Vi behandler alle påmeldingene etter at påmeldingsfristen har gått ut. I slutten av september, henholdsvis rundt nyttår, kan du forvente å få mer informasjon om oppstart. Du får da en SMS med lenke til bokliste og detaljer om oppmøtetid og -sted.

Husk oppmeldingsfristene til eksamen: 15. september for høstens eksamener, 1. februar for vårens eksamener.

Les kontraktsbestemmelsene på baksiden, datér og signér for å gjøre påmeldingen gyldig.

Kontraktsbestemmelser
1. Generelle kontraktsvilkår
1.1. Kontrakten er bindende. Undertegnede, heretter kalt «kursdeltaker», er kjent med at denne kontrakten er bindende, og aksepterer gjennom sin signatur de øvrige kontraktsbetingelsene som er gitt i de følgende punktene.
1.2. Kursdeltaker bekrefter med sin signatur at han/hun har fått informasjon om voksenretten og Nordland fylkeskommunes gratistilbud innen fag og har gjort et bevisst valg av betalingskurs framfor tilsvarende kurs fra Nordland fylkeskommune.


2. Påmelding
2.1. Kursdeltaker må undertegne studiekontrakt som påmelding til kurset. Bekreftelse på studieplass sendes ut fra kursarrangøren etter at studiekontrakten er mottatt og behandlet.
2.2. Om kursdeltaker etter påmelding blir forhindret fra å møte, må hun/han melde fra skriftlig. Se Studieavbrudd nedenfor.


3. Kursdeltakers ansvar
3.1. Kursdeltaker må rette seg etter ordensregler på det sted undervisningen/ veiledningen foregår, og følge de anvisninger kursarrangøren og lærere/veiledere gir. Kursarrangøren har rett til å bortvise kursdeltaker ved brudd på nevnte regler.
3.2. Kursdeltaker må rådføre seg med kursarrangøren ved alle uregelmessigheter i kurset som for eksempel betalingsvansker, studieopphold, studieavbrudd, annullering o.l.
3.3. Kursdeltaker må gjøre seg kjent med studie/fagplanen og de rammer og krav som gjelder for studiet.
3.4. På kurs der kursdeltaker skal delta på privatist- eller praksiskandidateksamen, er det kursdeltakers ansvar å melde seg opp til riktig(e) eksamen(er)


4. Kursarrangørs ansvar
4.1. Kursarrangøren skal gjennomføre opplæringen i samsvar med de planer som på forhånd er presentert for kursdeltakeren. Skolen kan likevel foreta endringer med bakgrunn i offentlige bestemmelser eller hvor det er hensiktsmessig ut fra faglige og praktiske formål å endre fag, fremdriftsplaner, lærebøker, gjennomføringsformer eller lignende.
4.2. Kursarrangøren forbeholder seg retten til å avlyse studiet som følge av liten deltakelse eller av andre årsaker som er utenfor skolens kontroll.
4.3. Kursene kan tilbys helt eller delvis over lyd/video til klasserommet fra andre kurssteder.
4.4. Dersom kursarrangøren avlyser studietilbudet som følge av liten deltakelse må varsel om avlysing sendes kursdeltaker så tidlig som mulig og senest innen 1 uke før studiestart.


5. Studieavbrudd
5.1. Avmelding som ikke fører til økonomiske forpliktelser er kun mulig fram til kursstart.
5.2. Avmelding mellom kursstart og utsendt faktura for semesteret fører til at du belastes med studieavgift for første semester.
5.3. Skjer avmelding etter at det er utsendt faktura, må full studieavgift for skoleåret betales. Det samme skjer dersom du bare uteblir fra undervisning eller lar være å sende skriftlig avmelding. Unntak bare i spesielle tilfeller og etter særskilt vurdering.


6. Betaling
6.1. Kursprisen betales før forfall, ut fra faktura som sendes ut av kursarrangøren.
6.2. For kurs som går på tvers av kalenderår, fordeles innbetalingen til ett avdrag pr. kalenderår uten tillegg i prisen.
6.3. For kursdeltaker som ønsker å dele kursavgiften i ytterligere avdrag er avbetalingstillegget 5 %. Det kan være maks. 4 avdrag per semester.

7. Second chance-garanti
7.1. Deltakeren kan vederlagsfritt gjennomføre kurset ytterligere en gang dersom hun/han ikke skulle bestå eksamen. Forutsetningen for dette er at deltakeren har oppfylt kravene i 7.2 til 7.5:
7.2. Deltakeren har hatt minimum 75% oppmøte
7.3. Deltakeren har gjennomgått undervisningsmaterialet
7.4. Deltakeren har foretatt egenarbeidet som er fastsatt av lærer
7.5. Deltakeren har levert og bestått pålagte innsendingsoppgaver

Signering *
Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått kontraktsbestemmelsene
Required
Betalingsmåte *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service