แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ กองวิเทศสัมพันธ์ Questionnaire of Service Evaluation
เพศ Gender
อายุ (ปี) Age
ชาวไทย หรือต่างชาติ Foreigner or Thai
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม Status
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ Staff Service
มากที่สุด Excellent
มาก  Good
ปานกลาง  Fairly Well
น้อย  Fair
ไม่พึงพอใจ Poor
ไม่แสดงความคิดเห็น No comment
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร Gentleness and Friendship
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว   Convenience and Speed of Serive
3. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ  Service Mind and Enthusiasm
4. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี Good Suggestion and Response
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ Service Procedure
มากที่สุด Excellent
มาก  Good
ปานกลาง  Fairly Well
น้อย  Fair
ไม่พึงพอใจ  Poor
ไม่แสดงความคิดเห็น  No Comment
5. การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม Appropriate Systematic Service 
6. การให้ข้อมูล/รายละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย Clarification and Uncomplicated Information 
7. มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน - หลัง อย่างยุติธรรม Prioritization and Fairness Service
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก Facility
มากที่สุด  Excellent
มาก  Good
ปานกลาง  Fairly Well
น้อย  Fair
ไม่พึงพอใจ  Poor
ไม่แสดงความคิดเห็น  No Comment
8. เครื่องมือ อุปกรณ์ ทันสมัยและทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้น  Good tool and Technology which offer the Convenience   
9. ช่องทางในการให้บริการของสำนักงาน Variety of Service Channel
10. แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล Clarified  Form and Convenience
แถวแนวนอน 4
ด้านผลจากการให้บริการ Service Result
มากที่สุด  Excellent
มาก  Good
ปานกลาง  Fairly Well
น้อย Fair
ไม่พึงพอใจ Poor
ไม่แสดงความคิดเห็น  No Comment
11. ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ (ความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด) Satisfactory of Result (Correctness and Completeness)
12. ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ Benefit of Service
ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ความไม่พึงพอใจ (ด้านการบริการนักศึกษา) Recommendation for Student Service (in case you don't get the expectation service)
ข้อเสนอแนะอื่นๆ/ความไม่พึงพอใจ (ด้านการบริการอาจารย์/บุคลากร) Recommendation for Staff Service (in case you don't get the expectation service)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. - Terms of Service - Additional Terms