Pleikšņu ciema iedzīvotāju aptauja
Опрос жителей Плейкшни
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Kurā no ciema apkaimēm (dārzkopības sabiedrību teritorijām) Jūs dzīvojat vai uzturaties? *
В какой из окрестностей поселка (территории садоводческих обществ) Вы проживаете или временно находитесь?
2. Vai Jūs Pleikšņu ciemā dzīvojat pastāvīgi vai sezonāli? *
Вы живете в поселке Плейкшни постоянно (круглогодично) или сезонно?
3. Ja iepriekšējā jautājumā norādījāt, ka nedzīvojat Pleikšņos pastāvīgi, vai plānojat tuvāko 10-20 gadu laikā šeit uzsākt dzīvi pastāvīgi? (ja dzīvojat pastāvīgi, pārejiet uz nākamo jautājumu)
Если в предыдущем вопросе Вы указали, что не живете в поселке Плейкшни постоянно, или планируете начать жить здесь постоянно в ближайшие 10-20 лет? (если Вы живете постоянно, перейдите на следующий вопрос)
Clear selection
4. Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar dažādu pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību Pleikšņu ciemā? (nepieciešamības gadījumā ritiniet atbilžu logu pa labi) *
Насколько Вас удовлетворяет доступность различных услуг и инфраструктуры в поселке Плейкшни? (при необходимости, прокрутите окно ответов вправо)
Apmierina (Удовлетворяет)
Neapmierina (Не удовлетворяет)
Grūti novērtēt (Tтрудно оценить)
Kopējā dzīves vides kvalitāte (Общее качество условий для жизни)
Ielu un ceļu infrastruktūra (Инфраструктура улиц и дорог)
Satiksmes drošība (Безопасность передвижения)
Sabiedriskā transporta pieejamība (Доступность общественного транспорта)
Dzeramā ūdens kvalitāte (Качество питьевой воды)
Gaisa kvalitāte (Качество воздуха)
Atkritumu apsaimniekošana (Хозяйственное обслуживание отходов)
Meliorācijas sistēma (Система мелиорации)
Telekomunikācijas pakalpojumi (Услуги телекоммуникаций)
Elektroapgādes pakalpojumi (Услуги электроснабжения)
Sabiedriskā kārtība un drošība (Общественный порядок и безопасность)
Publiskā ārtelpa (Общедоступные места)
Adresācijas sistēma (Система адресации)
5. Ja iepriekšējā jautājumā atzīmējāt, ka kādas jomas kvalitāte Jūs NEAPMIERINA, lūdzu, īsi sniedziet skaidrojumu par iemesliem:
Если в предыдущем вопросе Вы отметили, что качество какой-либо услуги или инфраструктуры Вас НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ, пожалуйста, кратко опишите причины:
6. Kādam būtu jābūt Pleikšņu ciemam pēc 10-20 gadiem? (kodolīgs Jūsu priekšlikums attīstības vīzijai)
Каким должен быть пoceлoк Плейкшни через 10-20 лет? (Ваше видение его дальнейшего развития)
7. Kas Jums patīk Pleikšņu ciemā jau šobrīd? (norādiet uz 2-3 būtiskākajiem elementiem vai vietas galvenajām vērtībām)
Что Вам нравится в поселке Плейкшни уже сейчас? (укажите на 2-3 значительных элемента или основные цeннocти места)
8. Kāda infrastruktūra būtu PRIORITĀRI jāattīsta Pleikšņu ciemā tuvāko 5 gadu laikā? (norādiet 2-3 galvenās jomas) *
Какую инфраструктуру ПРИОРИТЕТНО следует развивать в поселке Плейкшни в течение ближайших 5 лет? (укажите 2-3 основные сферы)
Required
9. Ja Jums būtu iespēja pieslēgt savu īpašumu centralizētai ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmai, vai Jūs izmantotu šādu iespēju? *
Если бы у Вас была возможность подключить свою собственность к централизованной системе водоснабжения и канализации сточных вод, Вы бы использовали такую возможность?
Required
10. Kāds ir Jūsu vecums? *
Ваш возраст?
11. Kur atrodas Jūsu deklarētā dzīvesvieta? *
Где находится Ваше декларированное место жительства?
12. Kā Jūs ikdienā pārvietojaties, lai saņemtu dažādus pakalpojumus ārpus Pleikšņu ciema? *
Как Вы ежедневно перемещаетесь для получения различных услуг за пределами поселка Плейкшни?
Required
Citi komentāri, priekšlikumi, idejas un ieteikumi ciema attīstībai:
Ваши другие комментарии, предложения, идеи и рекомендации для развития поселка:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy