แบบสอบถาม “การจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 ปีพุทธศักราช 2562” จัดโดย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่น ๆ โปรดระบุ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. สถานะผู้เข้าร่วมงาน *
Required
4. สังกัดเครือข่าย *
5. ประสบการณ์ในการทำงานด้านสหกิจศึกษา *
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย และ 1=น้อยที่สุด
ตอนที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 10
5
4
3
2
1
1. การบรรยายหัวข้อ “Future Direction for International Cooperative and Work Integrated Education ” โดย Dr. Nancy Johnson ,President of WACE
2. การบรรยายหัวข้อ “ทิศทางสหกิจศึกษาไทยในอนาคตในมุมมองสถานศึกษา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย
3. การบรรยายหัวข้อ “ทิศทางสหกิจศึกษาไทยในอนาคตในมุมมองของสถานประกอบการ” โดย ดร.ดารัตน์ วิภาตะกลัศ รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
4. การจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบสื่อดิจิทัล “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน”
5. การจัดแสดงนิทรรศการสถานประกอบการภาคีร่วมเครือข่ายสหกิจศึกษา
Clear selection
2.2 ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมในงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 10
5
4
3
2
1
1. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
2. การต้อนรับและการบริการที่เหมาะสม
3. ระบบลงทะเบียนออนไลน์
4. ระบบการขนส่ง / การจัดรถรับ-ส่งสนามบิน (ถ้าใช้บริการ)
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
6. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
7. รูปแบบการจัดงานมีความเหมาะสม
8. ความพึงพอใจในการจัดงาน Coop Day #10 โดยภาพรวม
Clear selection
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงและการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทยในปีต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Walailak University. Report Abuse