Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppija küsitlus
Palume Teil osaleda kooli õpilaste rahulolu-uuringus.

Uuringu hinnangud, kommentaarid ja ettepanekud annavad
Järvamaa Kutsehariduskeskuse juhtkonnale võimaluse hinnata praegust olukorda
ja pöörata kooli arendamisel rohkem tähelepanu õpilastele olulistele teemadele.

Sinu poolt antud vastused aitavad kooli edasise arengu planeerimisel, probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.

Ankeet on anonüümne, soovi korral võid lisada ankeedi lõppu oma nime.

Ankeedi täitmiseks kulub 15- 20 minutit.

Kui oled ankeedi täitnud, palun vajuta Submit.
Seejärel vajuta kohaljõudmise kohta teade nurgast ristiga kinni.
Koolipere (töötajad ja õpilased)
1. Eriala *
Palun vali nimekirjast oma kursuse nimetus (LÜHITÄHIS)
2. Kursus *
3. Meie koolis on meeldiv õppida *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
4. Mul on kaasõpilaste hulgas häid sõpru *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
5. Kooli õpilaste vahel on hea läbisaamine *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
6. Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on hea läbisaamine *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
7. Õpetajad on õpilastele eeskujuks *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
8. Kommentaarid ja ettepanekud koolipere kohta
Your answer
Kindlustunne
9. Tulen kooli hea tundega *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
10. Õppegrupi juhatajalt saan vajalikku infot, nõu ja toetust *
Juhtimine
11. Kooli juhitakse hästi *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
12. Tean, kuhu pöörduda ettepanekutega *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
13. Õpilaste arvamusi ja ettepanekuid peetakse olulisteks, nendega arvestatakse *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
14. Pean oluliseks õpilasesinduse tegevust koolis *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult, 0 - ei puutu kokku
Tunnustamine
15. Meie koolis kiidetakse õpilasi heade tulemuste puhul
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
16. Palun meenuta, mille eest ja kuidas on Sind koolis tunnustatud
Kas oled saanud kiita, positiivse hinde, tänukirja, meene jne
Your answer
Info liikumine
17. Olen rahul koolisisese info liikumisega *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
18. Õppetöö-alane informeerimine on hästi korraldatud *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
19. Milliseid infokanaleid pead koolis olulisemateks?
Palun järjesta olulisuse järjekorras: 1 väheoluline ja 5 väga oluline
1
2
3
4
5
Kooli teadetetahvel
Kooli koduleht
Info kursusejuhatajalt
Info õpilasomavalitsuselt
Õppetöö korraldus
20. Kuidas oled rahul tunniplaaniga? *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
21. Praktilist õpet on koolis piisavalt *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
22. Praktilist õpet ettevõttes on piisavalt? *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 0 - ei ole praktikal käinud, 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
23. Olen rahul koolipoolse tegevusega praktika korraldamisel ettevõttes *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 0 - ei ole praktikal käinud, 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
24. Olen rahul koolipoolse tegevusega praktika korraldamisel koolis *
25. Kommentaarid õppetöö korralduse kohta
Your answer
Hindamine
26. Hindamiskriteeriumid on mulle teada *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
Õppetöö tingimused
27. Olen rahul kooli ruumidega (klassid, laborid, praktikabaasid, spordirajatised) *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
28. Olen rahul kooli ruumide heakorra ja sisetemperatuuriga *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
29. Kommentaarid kooli ruumidele
Your answer
30. Õppetööks vajalikud vahendid on koolis olemas *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
31. Õppematerjalid on kättesaadavad *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
32. Kooli ruumides on head võimalused iseseisvaks õppimiseks *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
33. Kommentaarid õppevahenditele ja õppematerjalidele
Your answer
Õpetajad
34. Palun anna hinnang meie kooli õpetajatele üldiselt *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
1
2
3
4
5
Õpetajad tunnevad oma ainet ja oskavad teadmisi edasi anda
Õpetajad hoolivad õpilastest ja neilt saab alati vajadusel abi
Õpetajad suhtuvad õpilastesse kui täiskasvanutesse
Õpetajad on õiglased
Õpetajad on tasakaalukad
35. Kommentaarid õpetajate kohta
Your answer
36. Kirjelda parimat tundi
Palun ära märgi tunni nimetust, kirjelda!
Your answer
37. Kirjelda igavat tundi
Palun ära märgi tunni nimetust, kirjelda!
Your answer
Õppetöö
38. Olen rahul eriala õpetamise tasemega *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
39. Oman võimalust kasutada õppetööks multimeedia vahendeid *
Required
40. Meie koolis arendatakse õpilaste järgmisi oskusi ja omadusi *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – selle oskuse või omaduse arendamisega ei tegelda ja 5 – selle oskuse või omaduse arendamisele pühendatakse piisavalt tähelepanu
1
2
3
4
5
positiivne ellusuhtumine ja abivalmidus
suhtlemisoskus ja sallivus ning teistega arvestamine
iseseisvus
valmisolek elukestvaks õppeks ja oskus õpitut töös rakendada
meeskonnatööoskus
loovus
probleemide lahendamise oskus
kohusetundlikkus
Huvitegevus ja vaba aeg (ei vasta täiskasvanud õppijad)
41. Olen rahul sportimisvõimalustega meie koolis
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 0 - ei puutu kokku, 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
42. Olen rahul vaba aja veetmise võimalustega meie koolis
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 0 - ei puutu kokku, 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga
43. Olen rahul kooli õpilasesinduse tööga
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 0 - ei puutu kokku, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
44. Võtan hea meelega osa kooli vaba aja üritustest
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 0 - ei puutu kokku, 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
45. Kommentaarid vaba aja sisustamise ja huvitegevuse kohta
Your answer
Toitlustamine koolis
46. Söön kooli sööklas
Eitava vastuse puhul jäta vahele küsimused 47 - 49, kui on probleeme, siis lisa kommentaar p. 50
47. Toitlustus on hästi korraldatud
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
48.Toit on hea kvaliteediga
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
49. Toit on mõistliku hinnaga
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
50. Kommentaarid toitlustamisele
Your answer
Õpilaskodu
51. Elan õpilaskodus
Eitava vastuse puhul jäta vahele küsimused 52 - 54, kui on probleeme, siis lisa kommentaar p. 55
52. Õpilaskodus on head elutingimused
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
53. Õpilaskodus on head õppimisvõimalused
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
54. Mulle meeldib elada õpilaskodus
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
55. Kommentaarid õpilaskodu kohta
Your answer
Kooli maine
56.Järvamaa KHK-l on hea maine, siia tahetakse tulla õppima *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
57. Järvamaa KHK-l on tööandjate silmis hea maine *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei nõustu üldse ja 5 – nõustun täielikult
58. Mille poolest eristub meie kool teistest koolidest?
Your answer
Rahulolu, soovitamine
59 .Olen Järvamaa Kutsehariduskeskusega rahul *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei ole üldse rahul ja 5 – olen väga rahul
60. Soovitan tuttavatel tulla meie kooli õppima *
Palun vasta 5-palli skaalal, kus 1 – ei soovita mingil juhul ja 5 – soovitan kindlasti, olen soovitanud
Lõpetuseks
61.Milline on positiivseim kogemus kooliga seoses?
Your answer
62.Milline on negatiivseim kogemus kooliga seoses?
Your answer
63. Kommentaarid, ettepanekud
Your answer
64. Vastaja nimi
Kui olen nõus, et kooli juhtkond saab seostada minu arvamusi ja ettepanekuid minu isikuga, kirjutan nime.
Your answer
Järvamaa Kutsehariduskeskus tänab vastamise eest!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS. Report Abuse