แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา http://gg.gg/bmqeb
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานคณะครุศาสตร์ โดยสอบถามทั้งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/บุคคลทั่วไป ซึ่งผลการสอบถามจะเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่าน ได้ประเมินตามความเป็นจริงตามทัศนะของท่าน
ผู้ใช้บริการ/ตอบแบบสอบถาม *
1. การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน *
1.2 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง *
1.3 ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service