แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เพื่อสอบถามความถึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการรับบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
เพศ
อายุ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม
หน่วยงานที่ท่านมารับบริการ *
ช่องทางการติดต่อขอให้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง)
ช่วงเวลาในการใช้บริการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
กรุณาเลือกหน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็น
5
4
3
2
1
1. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวไม่ยุ่งยาก
2. มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
3. บริการด้วยความเสอมภาคตามลำดับก่อน-หลัง
4. ขั้นตอนในการให้บริการมีความชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบ
5. ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
6. แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ
7. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ
8. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม
9. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสิ่งของตอบแทน
10. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางรับบริการ
11. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
12. ป้ายข้อความบอกจุด/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจงาน
13. ได้รับบริการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการ
14. ได้รับบริการที่สร้างความประทับใจกับผู้ใช้บริการ
15. ผลการให้บริการในภาพรวม
16. การแจ้งกลับ/ตอบสนองต่อการตอบรับบริการได้รวดเร็ว
17. มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ
18. กิจกรรมน่าสนใจ และมีความต่อเนื่อง
19. กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมกับเวลา และสถานที่
20. มีที่นั่งรอรับบริการอย่างเพียงพอ
21. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และเอื้อต่อการใช้บริการ
22. หน่วยงานมีสื่อที่หลากหลาย และเพียงพอต่อการให้บริการ
23. สื่อมีความน่าสนใจทันสมัย และตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ
5
4
3
2
1
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างเหมาะสม
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส
3. หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้บริการ
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดี
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
6. เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น ยินดี และเต็มใจบริการ
7. หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
8. สถานที่ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับกิจกรรมของผู้รับบริการ
จุดเด่นของการให้บริการ
Your answer
สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนาในการให้บริการ
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service