ใบงานที่ 2 การใช้คำสั่งในโปรแกรม Joomla

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว (คะแนน 15 คะแนน)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question