રોજગારીની માહિતી મોકલવા બાબત
કોલેજનું નામ
Your answer
કોલેજનો પ્રકાર
જીલ્લો
Your answer
તાલુકો
Your answer
યુનીવર્સીટીનું નામ
Your answer
પ્રવાહ
અંતિમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (Male)
Your answer
અંતિમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીનીઓની સંખ્યા(Female)
Your answer
અંતિમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા General કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (Male)
Your answer
અંતિમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા General કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (Female)
Your answer
અંતિમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા SEBC કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (Male)
Your answer
અંતિમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા SEBC કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (Female)
Your answer
અંતિમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા SC કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (Male)
Your answer
અંતિમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા SC કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (Female)
Your answer
અંતિમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા ST કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (Male)
Your answer
અંતિમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા ST કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (Female)
Your answer
અંતિમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા Minority કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (Male)
Your answer
અંતિમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા Minority કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (Female)
Your answer
અંતિમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા Physically Handicapped કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (Male)
Your answer
અંતિમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા Physically Handicaped કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા (Female)
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટની તારીખ
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં ભાગ લીધેલ કંપનીઓની સંખ્યા
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં ભાગ લીધેલ કંપનીઓનું નામ અને સરનામું
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં ભાગ લીધેલ વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં પસંદગી પામેલ વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં પસંદગી પામેલ General કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા(Male)
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં પસંદગી પામેલ General કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા(Female)
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં પસંદગી પામેલ SEBC કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા(Male)
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં પસંદગી પામેલ SEBC કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની SEBC કેટેગરીની સંખ્યા(Female)
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં પસંદગી પામેલ SC કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા(Male)
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં પસંદગી પામેલ SC કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા(Female)
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં પસંદગી પામેલ ST કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓનીસંખ્યા(Male)
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં પસંદગી પામેલ ST કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા(Female)
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં પસંદગી પામેલ Minority કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા(Male)
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં પસંદગી પામેલ Minority કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા(Female)
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં પસંદગી પામેલ Physically Handicapped કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા(Male)
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં પસંદગી પામેલ Physically Handicapped કેટેગરીની વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા(Female)
Your answer
૧-૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧-૨૦૧૭ સુધીમાં કરેલ કેમ્પસ પ્લેસમેન્ટમાં ભાગ લીધેલ કંપનીઓ દ્વારા ફાળવેલ પેકેજની વિગત
Your answer
તા:૧૫/૦૩/૨૦૧૭ થી ૩૧/૩/૨૦૧૭ સુધીમાં કરવામાં આવનાર પ્લેસમેન્ટની તારીખ
Your answer
તા:૧૫/૦૩/૨૦૧૭ થી ૩૧/૩/૨૦૧૭ સુધીમાં કરવામાં આવનાર પ્લેસમેન્ટમાં ભાગ લેનાર કંપનીઓની વિગત
Your answer
તા:૧૫/૦૩/૨૦૧૭ થી ૩૧/૩/૨૦૧૭ સુધીમાં કરવામાં આવનાર પ્લેસમેન્ટ દરમ્યાન કુલ અંદાજીત નિમણુક મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા
Your answer
તા:૧૫/૦૩/૨૦૧૭ થી ૩૧/૩/૨૦૧૭ સુધીમાં કરવામાં આવનાર પ્લેસમેન્ટ દરમ્યાન ફાળવેલ પેકેજની વિગત
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms