แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีการบิน ภาคการศึกษาที่ 1/2558

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรุณาทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  อาจารยให์ ความรู้เกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียน และการคิดผลการเรียน 
  อาจารย์มีเวลาและเปิดโอกาสให้เข้าพบตามช่วงเวลาที่ประกาศไว้อย่างเหมาะสม
  อาจารย์ให้ความสนใจ ตั้งใจฟังปัญหาของนักศึกษา
  อาจารย์มีเทคนิคในการกระตุ้นให้นักศึกษากล้าพูดถึงปัญหาที่แท้จริง
  อาจารย์ให้คำปรึกษาตรงประเด็นและสามารถแก้ไขได้
  อาจารย์มีการติดตามและสอบถามการแก้ปัญหาของนักศึกษาในภายหลัง
  อาจารย์สามารถประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานต่างๆเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
  มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่นักศึกษาจัดขึ้น
  ใช้เหตุผล เพื่อหาทางออกของปัญหา
  อาจารย์เหมาะสมสำหรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  Please enter one response per row
  This is a required question