แบบประเมิน “พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561”วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น.ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คำชี้แจง : ขอความร่วมมือจากท่านให้ความคิดเห็นต่อการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการจัดงานในปีการศึกษาต่อไป
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อ "ด้านวัตถุประสงค์" ของการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อ "ด้านการดำเนินงาน" ของการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
ตอนที่ 4 ความคิดเห็น (เพิ่มเติม) และข้อเสนอแนะต่อการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 ตำแหน่ง/สถานะ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อ "ด้านวัตถุประสงค์" ของการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = ควรปรับปรุง
2.1 การจัดพิธีมอบวุฒิบัตร เป็นการแสดงถึงความมีวิริยะ อุตสาหะ ของผู้เรียน โดยผู้เรียนมีความเพียรพยายาม มีความตั้งใจในการฝ่าฟันความยากลำบากจนบรรลุเป้าหมาย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 การจัดพิธีมอบวุฒิบัตร เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อ "ด้านขั้นตอนในการดำเนินงาน" ของการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = ควรปรับปรุง
3.1 ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนของพิธีจบหลักสูตร/พิธีการมอบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร/โล่เชิดชูเกียรติ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.2 ความเหมาะสมของสถานที่ลงทะเบียนและรับการติดช่อดอกไม้จากคณะครูระดับชั้น ม.3 *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.3 ความเหมาะสมของวัน/เวลา/สถานที่ในการบันทึกภาพร่วมกันของนักเรียน คณะผู้ร่วมบริหาร และคณะครู *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.4 ความเหมาะสม/ความสวยงามของ การจัดบริเวณถ่ายภาพ (ซุ้มต่างๆ ) ในบริเวณโรงเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3.5 ความเพียงพอของสถานที่จอดรถ และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 4 ความคิดเห็น (เพิ่มเติม) และข้อเสนอแนะต่อการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
4.1 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
4.2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Montfort College. Report Abuse - Terms of Service