සම්පත්දායකයින්ගේ ‌තොරතුරු ලබා ගැනීම - දිස්ත්‍රික් ‌ලේකම් කාර්යාලය, ‌මොනරාගල.
මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ‌ලේකම් කාර්යාලයීය පුහුණු ඒ්කකයේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන් ‌වෙනුවෙන් සම්පත්දායකත්වය ලබා දීම සඳහා සම්පත්දායකයින්‌ගේ ‌තොරතුරු ‌ලබා ගනු ලැබේ. ඒ් සඳහා උනන්දුවක් දක්වනු ලබන නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් පහත ආකෘතිය මඟින් ‌‌‌තොරතුරු ලබා දීමට කටයුතු කරන්න.
නම : *
Your answer
තනතුර : *
Your answer
සේවය කරනු ලබන ආයතනය : *
Your answer
ලිපිනය : *
Your answer
දුරකථන අංකය : *
Your answer
විද්‍යුත් තැපෑල :
Your answer
සම්පත්දායකත්වය ලබා දිය හැකි විෂයයන් : *
Required
දැනට සම්පත්දායකත්වය ලබා ‌දෙනු ලබන ආයතන :
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service