แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เนื่องจากสาขาวิชามีความประสงค์จะสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในสาขา จึงขอความร่วมมือทำแบบสอบถามนี้

  ข้อมูลพื้นฐาน

  ทำเครื่องหมายในกรอบสี่เหลี่ยม
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. มีวัสดุที่ช่วยในการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การเชื่อมต่อไร้สาย และวัสดุอื่นๆ
  2. มีตำรา เอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนสาขาวิชา ในห้องสมุด
  3. มีแหล่งการเรียนรู้และการสืบค้นผ่านเครือข่าย
  4. มีเอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับวิชาที่เรียนและมีความทันสมัย 
  5. ห้องเรียน เก้าอี้ โต๊ะ มีสภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
  6. ห้องเรียนมีเครื่องโสตทัศนูปกรณ์เช่น โทรทัศน์ เครื่องฉายภาพ ลำโพง ไมค์ 
  7. มีสถานที่พักรอระหว่างเรียนหรือทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา
  8. มีสถานที่ให้นักศึกษาปรึกษาพูดคุยกับอาจารย์
  Please enter one response per row
  This is a required question