เช็คแถวหน้าเสาธง ม.4/4
คำอธิบาย
1. มา หมายถึง มาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
2. สาย หมายถึง มาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงหลังจากครูเวรประจำวันพูด
3. ขาด หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
4. ลา หมายถึง ลากิจกรรมหน้าเสาธง หรือลาโรงเรียน ที่แจ้งต่อครูที่ปรึกษาแล้ว
*** การเพิ่มหมายเหตุ หมายถึง ระบุสาเหตุแห่งการมาสาย ขาด ลา บ่อยครั้ง เช่น มาสายเนื่องจากมีภาระดูแลผู้ปกครองที่ป่วย , สุขภาพไม่แข็งแรง , หรือเตือนความจำ เช่น วันที่ 2/07/62 เช็คครั้งที่ 2 หมายถึงวันที่ 1/07/62 เนื่องจากเช็คไม่ได้ หรือเหตุผลอื่นๆ
ชื่อ - สกุล
มา
สาย
ขาด
ลา
1 นาย นันทศักดิ์ เพิ่มมี
2 นาย อนุวัตร เพชรสุวรรณ์
3 นาย ประเสริฐพงษ์ สืบสังข์
4 นาย สันติภาพ ผมน้อย
5 นาย สุรศักดิ์ ธรรมโรง
6 นาย อวิรุทธ์ หาญมานพ
7 นางสาว กันยาวีร์ วันชัย
8 นางสาว จุฑามาศ ชัยสามารถ
9 นางสาว ญาณิศา ช่องงาม
10 นางสาว สุพรรณิการ์ โสปันหริ
11 นางสาว พิรามน ทองย้อย
12 นางสาว ศิรดา ศุภนาม
13 นางสาว กนกวรรณ ชนะงาม
14 นางสาว ยศวดี สำนักนิตย์
15 นางสาว กัญญพัชร วังสันต์
16 นางสาว บุญญภัทร บุญช่วย
17 นางสาว อณัฐฌา บุตรงาม
18 นางสาว อุษนิสา ท้าวหน่อ
19 นางสาว จิดาภา มูลชารี
20 นางสาว เจษฎาพร สัญญาฤทธิ์
21 นางสาว สุกัญญา จันธิมา
22 นางสาว เกวลิน ดัชถุยาวัตร
23 นางสาว กัลยาณี ดัชถุยาวัตร
24 นางสาว กุลสตรี ไชยเงิน
25 นางสาว ญาณิศา ปัญญาดี
26 นางสาว ณิชาภัทร ยศโสธร
27 นางสาว ธัญญาเรส บุญหาญ
28 นางสาว นัดดา ปัตตานี
29 นางสาว พรหมภัสสร วรปัญญาภิสิทธิ์
30 นางสาว พิชญ์สินี สงมะเริง
31 นางสาว พิมพิกา สระแก้ว
32 นางสาว วิภาดา วงค์ศรียา
33 นางสาว ศศิกานต์ บุญคำ
34 นางสาว สุชาดา ศุภนาม
35 นางสาว สุรภา ภูสมตา
หมายเหตุ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย. Report Abuse