แบบสอบถามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐(ฉบับนักเรียน)
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามหรือทำเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างที่ตรงกับสถานภาพจริงของนักเรียน (กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม เป็นนักเรียน ชั้น ป.๒ , ชั้น ป.๕, ชั้น ม.๒ และ ชั้น ม.๔ ชั้นละ ๖ คน แบ่งเป็น นักเรียนชาย ๓ คน นักเรียนหญิง ๓ คน ในกรณีนักเรียนตอบแบบสอบถามออนไลน์ไม่เป็น ขอความกรุณาจากคุณครูช่วยแนะนำด้วย นะครับ)
1.1 ระดับชั้นที่เรียน
1.2 นักเรียนได้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนแกนนำคุณธรรม หรือไม่?
2.1 นักเรียนได้มีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน อย่างไรบ้าง (บอกมาสัก 3 ข้อ)
Your answer
2.2 นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อย่างไรบ้าง (ตอบสั้นๆ)
Your answer
2.3 ผลที่ได้จากการที่นักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม (ตอบสั้นๆ)
Your answer
2.4 นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมจากจากบุคคลภายนอก หรือไม่ (นอกจากครูในโรงเรียน)
2.5 ถ้านักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมจากบุุคคลภายนอก ในข้อ 2.4 บุคคลใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 คน)
2.ุ6 นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ หรือไม่
2.7 ถ้านักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ใน ข้อ 2.6 นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งใด บ้าง (ตอบไดมากกว่า 1 แหล่ง)
2.8 จงบอกชื่อโครงงานคุณธรรม ที่นักเรียนมีส่วนร่วมจัดทำ (บอกมาสัก 3 ชื่อ)
Your answer
ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียน มากๆ ครับ
คณะผู้วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๐
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms