การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในช่วงปีงบประมาณ 2558 ( 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558 )

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรายการประเมินจำนวน 16 รายการ
โปรดคลิกเครื่องหมาย ในช่องระดับคะแนน ที่ประเมินให้ในแต่ละหัวข้อและรายการประเมิน

โดย คะแนน
0 หมายถึง ไม่ได้ใช้บริการ
1 หมายถึง ไม่พอใจมากที่สุด
2 หมายถึง ไม่พอใจ
3 หมายถึง พอใจ
4 หมายถึง พอใจมาก
5 หมายถึง พอใจมากที่สุด

เมื่อท่าน คลิกตามหัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดคลิกปุ่ม "SUBMIT" ใต้ภาพ

ผู้ประเมิน *
ผู้ประเมินสังกัดหน่วยงาน หน่วยงาน
การประเมิน ความพึงพอใจการให้บริการกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
โปรดคลิกเครื่องหมาย ในช่อง ระดับคะแนนระดับความพึงพอใจ ที่ประเมินให้ในแต่ละหัวข้อแต่ละรายการประเมิน
โดย คะแนน

0 หมายถึง ไม่ได้ใช้บริการ
1 หมายถึง ไม่พอใจมากที่สุด
2 หมายถึง ไม่พอใจ
3 หมายถึง พอใจ
4 หมายถึง พอใจมาก
5 หมายถึง พอใจมากที่สุด

1. การจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย (งบฯแผ่นดิน,งบฯรายได้) *
2. การจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ *
3. งานการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง(ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ) *
4. การดำเนินงาน EdPEx มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *
5. การจัดตั้งส่วนงานและการแบ่งหน่วยงานของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *
6. งานการวิเคราะห์อัตรากำลัง *
7. การจัดทำเป้าหมายนักศึกษา 5 ปีล่วงหน้า *
8. เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *
9. การคำนวณปริมาณงานสอน (SCCH) และนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *
10. การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *
11. การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย *
12. ซอฟแวร์ e-Planning บนหน้าเว็บไซต์ของกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย *
13. การดำเนินงาน e-Planning บนระบบ CMU-MIS ใน Module ประสิทธิภาพการใช้อาคาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ *
14. การดำเนินงาน e-Planning บนระบบ CMU-MIS ใน Module ประมาณการรายรับ และการจัดทำงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัย *
15. การให้บริการด้าน IT และเครือข่าย แก่ส่วนงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย *
16. การให้บริการงานธุรการกองแผนงาน *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม...
Your answer
เมื่อท่านทำการประเมินเสร็จแล้ว โปรดกด "ส่ง" หรือ "SUBMIT" ใต้ภาพ
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจ การดำเนินงานกองแผนงานในครั้งนี้ ทั้งนี้จักได้นำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงานของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service