แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร ป.โท สาขา วิทยาการการประเมินและข้อร้องเรียนนิสิต
ท่านเห็นด้วยตามข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด (ข้อใดไม่มีให้ข้ามไปตอบข้อต่อไป)
1. ความเหมาะสมของกระบวนการส่งเสริมนิสิต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ความเหมาะสมของกระบวนการควบคุมดูแลให้คำปรึกษาวิชาการ เช่น จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ จัดเวลาในการให้คำปรึกษา วิธีการช่วยเหลือแก้ปัญหา ฯลฯ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ความเหมาะสมของกระบวนการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ เช่น การวางระบบให้นิสิตเริ่มศึกษาตั้งแต่ต้นปีการศึกษา การกระตุ้นให้นิสิตหาประเด็นที่สนใจจากการอ่านงานวิจัย ฯลฯ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การจัดทำรายงานศึกษาค้นคว้า (concept paper) ช่วยให้นิสิตเข้าใจแนวคิดการประเมิน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การจัดทำรายงานการศึกษาค้นคว้า (concept paper) ทำให้นิสิตได้ประเด็นการวิจัยในการจัดทำเค้าโครงปริญญานิพนธ์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. การจัดทำรายงานศึกษาค้นคว้า (concept paper) มีประโยชน์ในการทำวิจัยประเด็นใหม่ๆ ในอนาคต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ึ7.การสอดแทรกการทำเค้าโครงปริญญานิพนธ์ในรายวิชาสัมมนาช่วยให้นิสิตมีความชัดเจนในเรื่องที่จัดทำ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมให้เค้าโครงปริญญานิพนธ์มีคุณภาพ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. หลักสูตรมีการวางระบบและกลไกในการส่งเสริมให้นิสิตสามารถเรียนจบภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดได้เป็นอย่างดี
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. หลักสูตรเปิดโอกาสให้นิสิตได้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามความถนัดและความสนใจของนิสิต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. หลักสูตรมีการจัดการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13. หลักสูตรมีระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนิสิต เช่น ช่วยเหลือนิสิตเมื่อมีปัญหาทางการเรียน ส่งเสริมให้นิสิตมีแรงจูงใจในการเรียน ฯลฯ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14. หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การสืบค้นงานวิจัย การสื่อสาร การนำเสนองาน การใช้เทคโนโลยี ฯลฯ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15. หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตเรียนอย่างมีความสุข
น้อยที่สุด
มากที่สุด
16. หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
17. หลักสูตรจัดหาช่องทางในการติดต่อเพื่อร้องเรียนให้มีการปรับปรุงการดำเนินงาน เช่น แบบสอบถาม ช่องทางการติดต่ออาจารย์ ฯลฯ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
18. นิสิตมีความสุขในการเรียนหลักสูตรนี้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
19. นิสิตมีเจตคติที่ดีต่อสาขาวิทยาการการประเมิน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
20. นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการประเมิน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
21. นิสิตมีทักษะในการประเมิน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
22. นิสิตนำความรู้เกี่ยวกับการประเมินไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
23 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีความรู้ความสามารถตรงตามหัวข้อที่นิสิตสนใจ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
24. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สามารถให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการทำวิจัยได้อย่างชัดเจน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
25. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีเวลาในการให้คำปรึกษาอย่างเพียงพอ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
26. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการติดตามและกระตุ้นให้นิสิตทำวิทยานิพนธ์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
27. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ส่งเสริมให้นิสิตมีแรงจูงใจในการทำวิทยานิพนธ์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
28. ความพึงพอใจในภาพรวมต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
29. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีความเป็นกันเองกับนิสิต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
30. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้คำปรึกษาทางด้านการเรียนอย่างเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
31. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาในการให้คำปรึกษาอย่างเพียงพอ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
32. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการส่งเสริมให้นิสิตมีแรงจูงใจในการเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
33. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการติดตามและสอบถามปัญหาของนิสิตอย่างต่อเนื่อง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
34. ความพึงพอใจในภาพรวมต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
35. หลักสูตรมีความทันสมัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
36. หลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
37. การเปิดรายวิชาการเรียนตรงกับความต้องการของนิสิต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
38. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อหลักสูตร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
39. ความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
40. ความพร้อมของสื่ออุปกรณ์ในห้องเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
41. ความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักนิสิต เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร WiFi ฯลฯ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
42. หลักสูตรมีการจัดสถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน หรือทำงานร่วมกัน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
43. หลักสูตรมีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทร์เน็ตความเร็วสูง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
44. หลักสูตรช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์และนิสิตอย่างใกล้ชิด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
45. หลักสูตรจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้นิสิตได้ทำงานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร WiFi ฯลฯ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
46. ความพึงพอใจต่อห้องเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
47. ความพึงพอใจต่อห้องทำงานนิสิตหรือห้องพักนิสิต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
48. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เอกสาร อินเตอร์เน็ต ฯลฯ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
49. ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตร
Your answer
50.ข้อร้องเรียนของนิสิต
Your answer
ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms