แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ/ผู้เข้าชม
Virtual Museum / Virtual Historical Park
1.เพศ *
2. ระบบที่ท่านเข้าใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1) *
Required
3. ความถี่ในการเข้าใช้บริการ *
4. ระดับความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือของข้อมูล
4.2 ข้อมูลครอบคลุม ปริมาณเพียงพอตามความต้องการ
4.3 ข้อมูลสื่อความหมายเข้าใจง่าย
4.4 ข้อมูลมีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้
4.5 ความน่าสนใจ ความสวยงามของระบบ
4.6 รูปแบบง่ายต่อการใช้งาน
4.7 ความรวดเร็วในการแสดงข้อมูลต่าง ๆ (เช่น ภาพ ข้อความ)
4.8 การเข้าถึงระบบทำได้ง่าย สะดวก
4.9 ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร สวยงาม อ่านง่าย
4.10 ความพึงพอใจของการใช้บริการในภาพรวม
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy