FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - SZKOŁY
Zapraszamy szkoły z Małopolski do udziału w cyklu działań edukacyjnych w ramach projektu "Uniwersytet Odpowiedzialny – Rozwój-Kompetencje-Relacje". W szkole, która zgłosi się do udziału w projekcie, zostanie utworzona grupa projektowa składająca się z 15 uczniów oraz 2 nauczycieli. Każda grupa w ramach zajęć pozalekcyjnych będzie  realizować projekt z wykorzystaniem metodologii STEAM.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2022 r.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Typ szkoły *
Nazwa szkoły *
Adres szkoły (miejscowość/ulica, miasto, kod pocztowy, adres email) *
Imię i nazwisko pierwszego opiekuna *
Adres email i numer telefonu kontaktowego pierwszego opiekuna *
Imię i nazwisko drugiego opiekuna *
Adres email i numer telefonu kontaktowego drugiego opiekuna *
Uzasadnienie chęci udziału w projekcie *
Wybrany temat/zagadnienie problemowe, które będzie realizowane w szkole przez uczniów. *
Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 14 ust. 1 – 2 RODO informuje się, że: 1) dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora - Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, 2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;  adres e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, pochodzą z Oferty złożonej przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej  w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w ramach zadani  pn. "Małopolska! Postaw na edukację!", 4) celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu (tj. ocena formalna i ocena merytoryczna złożonych ofert , podpisanie umowy z wybranymi w ramach Konkursu Oferentami, realizacja umowy, rozliczenie umowy, kontrola realizacji zadania ), 5) podanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów prawa, wynikającego z art. 13-19 UoDPPioW i przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), 6) konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie, 7) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z w/w uprawnień regulują art. 15-18 i art. 21 RODO, 8) dane osobowe mogą być przetwarzane przez uprawnionych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 9) dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom kontrolnym i nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom, 10) Pani /Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane, 11) osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 12) dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji wynoszący 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich stanowiących załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67). *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Report Abuse