Twrnamaint a Chynghrair Cyffwrdd Llandysul Touch Tournament & League
Cofrestrwch eich diddordeb ar gyfer twrnamaint Cyffwrdd, cynhelir ar ddydd Sul 24ain o Fai 2015 (Amserau i'w gadarnhau)
Cynhelir cynghrair Cyffwrdd pob nos Fercher am 10 wythnos - sesiwn gyntaf ar nos Fercher 27ain o Fai

A wnewch chi gwblhau'r daflen yma cyn dydd Gwener 15fed o Fai er mwyn cynorthwyo ein trefniadau os gwelwch yn dda

Pris cofrestru tîm* bydd:
£49 - Twrnamaint un dydd
£79 - Cynghrair wythnosol
Neu £99 ar gyfer y ddwy!

*Rhaid cael rhwng 6-14 chwaraewr mewn tîm. Os mae gennych dîm o 10 chwaraewr, dim ond rhaid talu llai na £10 bydd pob un ar gyfer y twrnamaint a'r cynghrair - bargen benigamp!

--------------

Register your interest for a Touch tournament, held on Sunday 24th May 2015 (Times TBC)
A league will then be held every Wednesday evening for 10 weeks - first session on Wednesday 27th May

Would you please complete this form before Friday 15th May in order to help us with arrangements

Team* registration fees:
£49 - One day tournament
£79 - Weekly league
Or £99 for both!

*You must have 6-14 players in a team. If you have a team of 10 players, each person would pay less than £10 for the tournament and league - bargain!

Caeau Llandysul Parc

CADARNHAD | CONFIRMATION
Enw'r tim *
Team Name
Your answer
Enw'r person sy'n cydlynnu'r tim *
Name of person coordinating the team
Your answer
Lliwiau chwarae *
Playing colours
Your answer
E-bost *
E-mail
Your answer
Rhif ffon 1 *
Phone Number 1
Your answer
Rhif ffon 2 *
Phone Number 2
Your answer
Cyfeiriadau e-bost pobl eraill hoffai dderbyn e-byst ynglŷn â'r twrnamaint
Other people's email addresses that would like to receive tournament emails
Your answer
Ym mha digwyddiad hoffech gofrestru tim(au)? *
In which event would you like to register a team(s)?
Categoriau Twrnamaint Un Dydd | Categories for the One Day Tournament
Os cawn digon o ddiddordeb fe fydd tri categori ar gael:

DYNION AGORED - bechgyn/dynion dros 13 oed

CYMYSG - bechgyn a merched dros 13 oed - rhaid cael o leiaf 3 ferch ar y cae trwy'r amser

CWPAN TEULU - rhaid cael 2 chwaraewr dan 12 oed, 2 rhwng 13 a 29 oed a 2 dros 30 oed

---

If there is sufficient interest there will be three categories available:

MEN'S OPEN - boys/men over 13 years old

MIXED - males and females over 13 years - must have minimum of 3 females on the pitch at all times

FAMILY CUP - must have 2 players under 12 years, 2 aged between 13 and 29 and 2 aged 30+

Ym mha categori hoffech gofrestru tim(au)? *
In which categories would you like to register team(s)?
Required
Cynghrair Wythnosol | Weekly League
I ddechrau ar nos Fercher 27ain o Fai 2015 (amserau i'w gadarnhau)
Cynghrair cymysg bydd hwn - bechgyn a merched dros 13 oed - rhaid cael o leiaf 3 ferch ar y cae trwy'r amser

Mae'n bosib chwarae gyda llai na 3 ferch ond bydd timau sydd yn chwarae gyda 3 ferch yn derbyn pwynt bonws ym mhob gêm

-----------

To commence on Wednesday 27th May 2015 (times TBC)
This will be a mixed league - males and females over 13 years - must have minimum of 3 females on the pitch at all times

It is possible to field a team with less than 3 female players, however, teams that do field a team with 3 females will get a bonus point each game.

Hoffech gofrestru tim cymysg yn y Cynghrair pob nos Fercher hefyd? Mai tan Gorffennaf *
Would you like to register a mixed team in the league every Wednesday too? May until July
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service