แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับลักษณะของบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่มีต่อบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อันจะเป็นผลสะท้อนกลับให้ทางมหาวิทยาลัยได้แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อไปในอนาคต จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านสละเวลาอันมีค่ายิ่งตอบคำถามให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด
1. ชื่อบัณฑิต
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
2. ลักษณะของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
ลักษณะของหน่วยงาน *
3. ผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ-สกุล *
Your answer
เบอร์โทร
Your answer
อีเมล
Your answer
ตำแหน่ง *
4. สิ่งที่เป็นนโยบายแรกในการพิจารณารับพนักงานของท่าน ได้แก่
*
Required
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม จึงอยากทราบว่า
หน่วยงานของท่านมีความต้องการบัณฑิตในสาขาใด *
Your answer
และคุณลักษณะบัณฑิตแบบใด *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms