แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 2560
คำชี้แจง 1.แบบสอบถามจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต
1.ชื่อสถานประกอบการ
Your answer
2.ประเภทหน่วยงาน
3.ชื่อ-นามสกุล บัณฑิต
Your answer
สาขาวิชา
Your answer
หลักสูตร
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.มีวินัย
2.ตรงต่อเวลา
3.แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ
4.มีจิตสำนึกและตระนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
5.ยึดมั่นในความถูกต้อง
6.มีความซื่อสัตย์สุจริต
ด้านความรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.มีความสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ได้
3.แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและถูกกาลเทศะ
4.มีความเข้าใจในกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพในสาขาวิชา
5.มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้
ด้านทักษะทางปัญญา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.สามารถให้ความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเสนอแนะวิธีแก้ปัญหา
2.สามารถใช้ความรู้จากทฤษฎีและภาคปฏิบัติประเมินทางเลือก
3.สามารถคิดวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลเพื่อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.สามารถรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.สามารถให้ความช่วงเหลือและแก้ไขปัญหาในการทำงาน
3.สามารถทำงานปั่นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ประสานงานกับผู้อื่นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้
ความสามารถในการเลือกใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน
3.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลายในการค้นคว้าและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ด้านอัตลักษณ์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความรู้ ความสามารถของบัณฑิตในด้านทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ
2.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับเครื่องมือ/อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
3.สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้
สามารถพัฒนาระบบงานผ่านกระบวนการวิจัย และประยุกต์ให้องค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
หมายเหตุ:ให้บัณฑิตนำแบบเสนอถามนี้ไปให้สถานประกอบการทำงานอยู่ประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และใส่ซองปิดผนึกนำส่งภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 (วันซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร)ณ จุดลงเบียน พื้นที่ วิทยาเขต วังไกลกังวล
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service