แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
1. ข้อมูลส่วนบุคคล *
1 point
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการด้านวิชาการ *
9 points
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยสุด
2.1 การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและความต้องการของสถานศึกษา
2.2 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และตามบริบทของสถานศึกษา
2.3 การส่งสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายและนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
2.6 การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2.7 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกาษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.8 การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.9 การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy