แบบสอบถาม

  สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับเอกสารการสอนโดยการสอบถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล

  คำชี้แจง: โปรดเลือกคำตอบและกรอกรายละเอียดลงในช่องว่าง

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล

  คำชี้แจง: โปรดเลือกคำตอบและกรอกรายละเอียดลงในช่องว่าง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการรับเอกสารการเรียนการสอนและสื่อการสอนทันเวลา

  คำชี้แจง: ให้ท่านตอบข้อคำถามโดยการเลือก และการทำเครื่องหมายลงในช่องที่สอดคล้องกับระดับความพึงพอใจของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

  This is a required question
  This is a required question