แบบสอบถามการรับรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
(สำหรับบุคลากร-ภาคใต้ชายแดน)
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สังกัด *
โรงเรียนและที่ตั้ง
(ตอบเฉพาะบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา)
Your answer
2. สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม *
3. E-mail ผู้ตอบแบบสอบถาม *
Your answer
ตอนที่ 2 การรับรู้และความเข้าใจ
คำชี้แจง ขอให้ท่านเลือกตอบโดยการ Click เลือก ตามสภาพการรับรู้ ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้เพียงใด
ท่านได้รับรู้ในเรื่องต่อไปนี้เพียงใด *
ส่วนที่ 1 องค์ความรู้ที่สำคัญ
มาก
ปานกลาง
น้อย
1.ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
3.แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
4.แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
5.(ร่าง) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564
6.Thailand 4.0
7.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ท่านได้รับรู้ในเรื่องต่อไปนี้เพียงใด *
ส่วนที่ 2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ.)
มาก
ปานกลาง
น้อย
1.การพัฒนาครูแนวใหม่ : การพัฒนาครูครบวงจร
2.การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
3.การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
4.โครงการโรงเรียนประชารัฐ
5.โรงเรียนคุณธรรม
6.STEM Education
7.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน
8.โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
9.การพัฒนาโรงเรียน ICU
10.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
11.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
12.การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
13.การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
14.โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้และห้องเรียนกีฬา
15.ห้องเรียนอาชีพ
16.ห้องเรียนดนตรี
ท่านได้รับรู้ในเรื่องต่อไปนี้เพียงใด *
ส่วนที่ 3 สิ่งที่ครูควรรู้
มาก
ปานกลาง
น้อย
1.วิทยฐานะแนวใหม่
2.Professional Learning Community (PLC)
3.การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)
4.การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT,O-NET) และการอ่าน
ท่านมีความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เพียงใด *
ส่วนที่ 1 องค์ความรู้ที่สำคัญ
เข้าใจ
ไม่แน่ใจ
ไม่เข้าใจ
1.ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
3.แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
4.แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
5.(ร่าง) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564
6.Thailand 4.0
7.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ท่านมีความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เพียงใด *
ส่วนที่ 2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ.)
เข้าใจ
ไม่แน่ใจ
ไม่เข้าใจ
1.การพัฒนาครูแนวใหม่ : การพัฒนาครูครบวงจร
2.การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
3.การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
4.โครงการโรงเรียนประชารัฐ
5.โรงเรียนคุณธรรม
6.STEM Education
7.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน
8.โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
9.การพัฒนาโรงเรียน ICU
10.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
11.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
12.การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
13.การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
14.โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้และห้องเรียนกีฬา
15.ห้องเรียนอาชีพ
16.ห้องเรียนดนตรี
ท่านมีความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้เพียงใด *
ส่วนที่ 3 สิ่งที่ครูควรรู้
เข้าใจ
ไม่แน่ใจ
ไม่เข้าใจ
1.วิทยฐานะแนวใหม่
2.Professional Learning Community (PLC)
3.การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)
4.การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT,O-NET) และการอ่าน
ท่านมีการนำไปปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้เพียงใด *
ส่วนที่ 1 องค์ความรู้ที่สำคัญ
ดำเนินการแล้วได้ผลดี
ดำเนินการยังไม่ได้ผล
ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
3.แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
4.แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
5.(ร่าง) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564
6.Thailand 4.0
7.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ท่านมีการนำไปปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้เพียงใด *
ส่วนที่ 2 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ.)
ดำเนินการแล้วได้ผลดี
ดำเนินการยังไม่ได้ผล
ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.การพัฒนาครูแนวใหม่ : การพัฒนาครูครบวงจร
2.การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
3.การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
4.โครงการโรงเรียนประชารัฐ
5.โรงเรียนคุณธรรม
6.STEM Education
7.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน
8.โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
9.การพัฒนาโรงเรียน ICU
10.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
11.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
12.การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
13.การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
14.โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้และห้องเรียนกีฬา
15.ห้องเรียนอาชีพ
16.ห้องเรียนดนตรี
ท่านมีการนำไปปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้เพียงใด *
ส่วนที่ 3 สิ่งที่ครูควรรู้
ดำเนินการแล้วได้ผลดี
ดำเนินการยังไม่ได้ผล
ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.วิทยฐานะแนวใหม่
2.Professional Learning Community (PLC)
3.การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)
4.การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT,O-NET) และการอ่าน
ท่านได้รับรู้และมีความเข้าใจนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทางช่องทาง/แหล่งข้อมูลใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา
ข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อใช้สำหรับการตอบคำถามใน ข้อ 1 - 3
1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
4.แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
5. (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564
6. Thailand 4.0
7. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
8. การพัฒนาครูแนวใหม่: การพัฒนาครูครบวงจร
9. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
10. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
11. โครงการโรงเรียนประชารัฐ
12. โรงเรียนคุณธรรม
13. STEM Education
14. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน
15. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
16. การพัฒนาโรงเรียน ICU
17. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
18. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
19. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
20. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน
21. โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้และห้องเรียนกีฬา
22. ห้องเรียนอาชีพ
23. ห้องเรียนดนตรี
24. วิทยฐานะแนวใหม่
25. Professional Learning Community (PLC)
26. การจัดการการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)
27. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT,O-NET) และการอ่าน
3.1 ท่านเห็นว่า นโยบายใดที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเรียงลำดับ (3 ลำดับ)
โปรดใส่เฉพาะตัวเลขลำดับของประเด็นข้างต้น
1 *
Your answer
2 *
Your answer
3 *
Your answer
3.2 ท่านเห็นว่า นโยบายใดที่ควรนำมาดำเนินการเป็นงานปกติได้ โดยเรียงลำดับ (3 ลำดับ)
โปรดใส่เฉพาะตัวเลขลำดับของประเด็นข้างต้น
1 *
Your answer
2 *
Your answer
3 *
Your answer
3.3 ท่านเห็นว่ามีเรื่อง/ประเด็นใดนอกเหนือจาก 27 ข้อข้างต้น ที่ควรนำมาเป็นนโยบายเร่งด่วน (3 ลำดับ)
1
Your answer
2
Your answer
3
Your answer
ตอนที่ 4 ภายหลังจากรับฟังคำชี้แจง ท่านได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการอย่างไร
Your answer
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms