טופס פניה לועדת ביקורת - עמותת מידברן
נא לקרוא בעיון בטרם פניה לועדה.

חוק העמותות (התש"ם-1980) קובע כי העמותה חייבת בוועדת ביקורת. חברי וועדת ביקורת נבחרים מבין חברי העמותה על ידי האסיפה הכללית, כך שוועדת ביקורת הינה גוף בלתי תלוי במוסדות העמותה מלבד האסיפה הכללית אליה היא מחוייבת בדיווח. להלן תפקידי ועדת ביקורת כפי שהם מוגדרים בחוק:
לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;
לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;
לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;
לעמוד על ליקויים בניהול העמותה, בין השאר תוך התייעצות עם רואה החשבון שלה, ככל שמונו, ולהציע לוועד דרכים לתיקונם.
לבדוק את עניניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;
לקבוע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי העמותה בקשר לליקויים בניהול ענייניה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור;

הוועדה תבדוק ותבחן כל פנייה או תלונה שתגיעה אליה תקפיד לעקוב אחר פעילות ההנהלה והועד המנהל תוך שימת דגש על אופן קבלת ההחלטות ודרך ביצוען.

במהלך הפעילות השוטפת, על פי החלטת הוועדה ובהתאם לנסיבות יכולה הועדה לפרסם את ממצאיה באמצעים שתמצא לנכון.

במסגרת האסיפות הכלליות השנתיות (אסיפות מן המניי)ן, תגיש ועדת ביקורת דוח לחברי העמותה. במסגרת הדוח תסכם הועדה את פעילותה ואת ממצאיה במהלך התקופה שחלפה, תוך אזכור אירועים חריגים (חיוביים ושליליים), כמו גם המלצות לשיפור ותיקון בעתיד.

פניות לועדת ביקורת:
פניות תתקבלנה מכלל חברי קהילת מידברן בכל הקשור לנושאים המפורטים לעיל. והוועדה מתחייבת לתת מענה ראשוני עד 7 ימים מרגע הגשת הפניה. שימו לב כי פניות אנונימיות לא יטופלו.

בטרם הפנייה לועדת ביקורת, אנו ממליצים לבחון אפשרות לפנות ישירות לועד המנהל של העמותה. בכל מקרה הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את הטיפול בפניה לוועד המנהל, אלא אם כן נתבקש אחרת במפורש ע"י מגיש הפניה. כמו כן נדגיש כי לעמותה יש מערך נפרד לטיפול בפניות שוטפות ולמענה על שאלות בנושאי כרטוס, זיכויים כספיים וכדומה, בקישור הבא: http://midburn.org/he-contact-us/. אנא ודאו טרם הפנייה כי תוכן פנייתכם מופנה לגורם המטפל הנכון.

שם פרטי + שם משפחה
Your answer
מס' טלפון
Your answer
אי מייל
Your answer
סטטוס בעמותת מידברן
האם פנית לעמותה בעבר בנושא זה ?
נא ציין/י את אופי הפניה (ניתן לסמן כמה אפשרויות)
Required
פירוט הפניה
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms