แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. อาชีพ *
4. งานที่ติดต่อ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ
พอใจมาก ระดับ 5
พอใจ ระดับ 4
ค่อนข้างพอใจ ระดับ 3
เฉยๆ ระดับ 2
ไม่พอใจ ระดับ 1
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนต่อหน่วยผู้ให้บริการ *
1
2
3
4
5
มีความชัดเจนในการอธิบายชี้แจงและแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวไม่ยุ่งยาก
มีความสะดวกรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา
ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
1
2
3
4
5
ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ
มีความเอาใจใส่กระตือรือร้นและพร้อมที่จะให้บริการ
มีความรู้ความสามารถในการบริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่่งตอบแทน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
1
2
3
4
5
สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องจัดกิจกรรม ห้องพัก
คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือ
ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความเข้าใจชัดเจน
ความสะอาดของสถานที่โดยรวม
ความปลอดภัยของสถานที่
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy