SPFE Niam Txiv Daim Ntawv Ntsuas Xyuas Txog Kev Rov Qhib Tsev Kawm Ntawv Thiab Lub Zej Zog
Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos (SPPS) pib npaj txoj hauv kev yuav qhib kev kawm ntawv duas rau lub xyoo tom ntej no, yog li, SPFE cov thawj coj xav tau koj cov tswv yim los yog kev pom zoo rau cov lus nug hauv qab no. Peb yeej paub zoo tias qhov xwm txheej COVID-19 no xyov tseem yuav hloov thiab pauv txawv li cas rau tom ntej no. Yog li, cov lus nug koj no yog nug raws li qhov peb paub es ceev tau tus kabmob rau lub sijhawm no xwb. SPFE tseem tab tom npaj nrhiav txoj hauv kev los puv rau sawv daws sib tham txog lub ntsiab lus no. Daim ntawv ntsuas xyuas no yog rau cov niam txiv muaj tub ntxhais kawm ntawv nyob rau hauv SPPS thiab cov neeg tuaj koom cov Khoos Kas hau SPPS.

Daim ntawv ntsuas xyuas no yuav tsis qhia npe tias yog leej twg. Tus niam txiv twg uas xav kom tau txais kev sib txuas lus los ntawm SPFE mus ntxiv no ces thaum kawg nkaus hauv daim ntawv ntsuas no yog ib lub sij hawm koj los teev qhia kev tiv tauj koj li cas.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy