แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการใช้งานบริการและระบบบริการการศึกษา (MIS) ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีงบประมาณ 2565
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ประเภท *
อายุ *
หน่วยงานที่ท่านมาติดต่อใช้บริการมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
กลุ่มงานที่ท่านมาเคยมาติดต่อใช้บริการ หรือสอบถามความคิดเห็นบ่อยครั้ง
Required
ความถี่ในการติดต่อใช้บริการ *
ท่านเคยใช้บริการระบบสารสนเทศ MIS หรือไม่ (ถ้าไม่เคยใช้บริการให้ข้ามข้อ 1.7) *
ท่านเข้าใช้ระบบสารสนเทศ MIS ผ่านทางเครื่องมือใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ในประเด็นต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
2.1 กระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและขั้นตอนการติดต่อที่ชัดเจน
ช่องทางรับรู้ข้อมูลการให้บริการที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ / ป้ายประกาศ / คู่มือ เป็นต้น
การให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด
การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับบริการก่อน เป็นต้น
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และการแลกเปลี่ยยนความคิดเห็น
2.2 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามตรงตามประเด็น
การให้บริการเหมือนกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
การให้คำแนะนำหรือช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
2.3 สิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ป้าย / สัญลักษณ์ / ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม
ช่องทางอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างผู้รับบริการและหน่วยงาน เช่น Facebook / Webboard / จุดบริการส่วนหน้า / เว็บไซต์
การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น / Webboard / Facebook เป็นต้น
ความสามารถในการค้นหาข้อมูลข่าวสารได้แม้จะอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.4 คุณภาพของการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การได้รับบริการได้ตรงตามความต้องการ
ความถูกต้องครบถ้วนชัดเจนของการให้บริการ
ความรวดเร็วในการให้บริการ
คำแนะนำและคำปรึกษาที่ได้รับจากการบริการ
ความมุ่งมั่น ยินดี เต็มใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ MIS ในประเด็นต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
3.1 ด้านการออกแบบลักษณะหน้าจอ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสวยงามและความน่าสนใจ
รูปแบบของเมนูเป็นหมวดหมู่
ข้อความในแต่ละเมนู สื่อความหมายชัดเจน
ข้อมูลครบถ้วนตรงตามต้องการ
ความสะดวกในการเรียกดูและสืบค้นข้อมูล
3.2 ด้านประสิทธิภาพและความเสถียรภาพของระบบ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบมีฟังก์ชันต่างๆ ครอบคลุมตามความต้องการ(ตามสิทธิ์การใช้งานที่ผู้ใช้ได้รับ)
ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล
ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของระบบ
ความสามารถในการตอบสนองของระบบต่อความต้องการของผู้ใช้(ตามสิทธิ์การใช้งานที่ผู้ใช้ได้รับ)
สามารถใช้งานระบบได้ตลอดเวลา (real-time)
3.3 ด้านการใช้บริการสารสนเทศ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย (Update)
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน
ข้อมูลสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือได้
ข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ 
ข้อมูลสารสนเทศสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้
ข้อเสนอแนะ
เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงการบริการ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. Report Abuse