แบบสอบถาม : การสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการตอบแบบสอบถามเป็นการตอบเพื่อใช้ในการวิจัยทางการศึกษาเท่านั้น ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความจริงทุกข้อ ผลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งข้อคำถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service