เรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม *
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
โรงเรียน *
Your answer
สังกัด *
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ ด้านบริบทโครงการ (Context Evaluation) ด้านปัจจัยการดำเนินโครงการ (Input Evaluation) ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) และด้านผลการดำเนินโครงการ (Product Evaluation) ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดย Stufflebeam ซึ่งเป็นการประเมินวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ มีลักษณะเป็นแบบประเมินความก้าวหน้าเพื่อชี้จุดเด่น จุดด้อยของการดำเนินงาน ทั้งระยะก่อนการดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 351 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม จำนวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการประเมินโครงการปรากฏดังนี้
1. ด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ในภาพรวมตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การดำเนินการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน ( = 4.64) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด (องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) ( = 4.11)
2. ด้านปัจจัยดำเนินโครงการ (Input Evaluation) โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ในภาพรวมตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นความสำคัญ ให้ความร่วมมือ ให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ( = 4.75) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ มีการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและครอบครัวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ( = 4.24)
3. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ในภาพรวมตามคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ( = 4.68) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ มีประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ( = 4.12)
4. ด้านผลการดำเนินโครงการ (Product Evaluation) โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ในภาพรวมตามคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, นักเรียน, ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ โรงเรียนมีการดำเนินการทั้งการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขในเรื่องอันตรายจากสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ภัยพิบัติและบุคคลทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน โดยบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ( = 4.84) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ โรงเรียนมีระบบการคัดกรองเฝ้าระวัง การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างเหมาะสม โดยมีการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายสหวิชาชีพ ( = 4.31)
โดยสรุปโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 พบว่า การดำเนินการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นความสำคัญ ให้ความร่วมมือ ให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม โรงเรียนมีการดำเนินการทั้งการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขในเรื่องอันตรายจากสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ภัยพิบัติและบุคคลทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน โดยบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โปรดเลือกคำตอบที่ท่านปฏิบัติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy