แบบสอบถามความความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คำชี้แจง แบบประเมินนี้ เป็นแบบประเมินความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแต่ละรายวิชา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โปรดเติมข้อความในช่องว่างหรือขีดเครื่องหมาย หน้าข้อความให้ตรงกับสถานภาพและความคิดเห็นที่แท้จริงของนิสิต ซึ่งประกอบด้วย ๓ ตอน ดังนี้
IQA 5.2 ตามแบบฟอร์มที่ 5.2.1 ข้อ 3 (ระดับหลักสูตร)
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ ประเมินความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในแต่ละรายวิชา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑) ด้านหลักสูตรของรายวิชา ๒) ด้านอาจารย์ผู้สอน ๓) ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ๔) ด้านการจัดการเรียนการสอน ๕) ด้านการวัดประเมินผล ๖) การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ ๗) ด้านผู้เรียน (สำหรับผู้เรียนประเมินตนเอง)
ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของนิสิต
รหัสนิสิต *
Your answer
ชื่อ-สกุล *
ไม่ต้องใส่คำนำหน้าขื่อ
Your answer
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ชั้นปีที่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service