ÖKO-AQUA 2014 KIÁLLÍTÓI MEGRENDELŐ
A kiállítók jelentkezése a jelen elektronikusan kitöltött "Kiállítói megrendelőn" történik, ezt követően Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) elektronikusan visszaigazolja a megrendelést és ugyanakkor egyedi szerződést küld, amely szerződést 2 eredeti cégszerűen aláírt példányban a MaVíz címére (1051 Budapest, Sas u. 25. IV. emelet) kell eljuttatni.

Megrendelési határidő: 2014. április 30. Megrendelési határidőt követően történő megrendelés esetén a Megrendelő a Kiállítói Megrendelőben szereplő összegekhez képest +10 % díjat köteles megfizetni

A kiállítói státusz semmilyen ellátást nem tartalmaz és arra nem jogosít. Igény esetén azt külön a jelentkezési lapon kell megrendelni.

A megrendeléssel a Megrendelő elfogadja az alábbi Általános Megrendelési Feltételeket, mely a Kiállítói Szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi!

A megrendelt szolgáltatások díjának összegét kérjük, a Magyar Víziközmű Szövetség alábbi bankszámlájára átutalni szíveskedjenek legkésőbb 2014. május 20-ig.

Számlaszám: K&H Bank 10402166-21618255Általános Megrendelési Feltételek

I. Megrendelés, helykijelölés, szerződés létrejötte

1. Megrendelési határidő: 2014. április 30. A kiállítók jelentkezése az elektronikusan kitöltött "Kiállítói megrendelőn" történik, ezt követően Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) elektronikusan visszaigazolja a megrendelést és egyben egyedi szerződést küld, amely szerződést 2 eredeti cégszerűen aláírt példányban a MaVíz címére (1051 Budapest, Sas u. 25., IV. emelet) kell eljuttatni.

2. A Magyar Víziközmű Szövetség a kiállítási terület kijelöléséről 2014. május 7-ig e-mail-ben értesíti a Megrendelőt a helyszínrajz megküldésével. A Megrendelő 2 munkanapon belül írásbeli észrevétellel élhet. Észrevétel hiányában a határidő lejártával a szerződés a helyszínrajznak megfelelő ajánlattal létrejön. A MaVíz ezt követően a szerződés létrejöttét a szerződés 1 példányának aláírt visszaküldésével cégszerűen visszaigazolja.

3. A bérelt terület önhatalmúlag nem cserélhető el, nem csökkenthető és nem növelhető, csak a Magyar Víziközmű Szövetség hozzájárulásával.

4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Magyar Víziközmű Szövetség a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe.

5. Amennyiben Megrendelő a megrendelését 2014. április 30-a után küldi meg, a Kiállítói Megrendelőben szereplő összegekhez képest +10 % díjat köteles megfizetni, amennyiben a még rendelkezésre álló kiállítói területek tekintetében lehetőség van a megrendelés teljesítésére. Határidőn túli megrendelések esetén a megrendelések és szerződések MaVíz általi visszaigazolásának határidejei értelemszerűen módosulnak.

II. Fizetési feltételek, birtokba vétel

1. A Megrendelő a visszaigazolt megrendelés alapján 2014. május 20-ig a Megrendelés összegével egyező előleget utal a Magyar Víziközmű Szövetség K&H Banknál vezetett 10402166-21618255 számú egyszámlájára. Az előleg beérkezését követően a Magyar Víziközmű Szövetség előlegszámlát állít ki, és küld meg a Megrendelő részére. A rendezvényt követően a Magyar Víziközmű Szövetség a nyújtott szolgáltatásokról végszámlát állít ki, a már kiállított előlegszámla figyelembe vételével. A szerződő felek a szolgáltatás teljesítés időpontjának 2014. június 13-át tekintik. A végszámla fizetési határideje a számla kiállításától számított 8 banki nap. Késedelmes fizetés esetén a Magyar Víziközmű Szövetség a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

2. A kiállítási terület csak a megrendelés szerinti összeg befizetése után vehető birtokba.

3. A helyszínen rendelt szolgáltatások ellenértékét a Magyar Víziközmű Szövetség a végszámlában szerepelteti.

4. A Megrendelőnek a kiállítás építésétől a bontás befejezéséig saját maga, illetve alvállalkozói által okozott károkozásra kiterjedő érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A Megrendelő az általa és alvállalkozói által okozott kárért teljes felelősséget vállal.

III. A Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő vállalja, hogy:

• Megrendelő vagy képviselője felel a kiállítás teljes nyitvatartási idejében a standon elhelyezett értékeiért;

• gondoskodik a kiállítás megnyitásáig standjának berendezéséről, illetve közvetlenül zárás után a megmaradt anyagok és hulladék elszállításáról;

• kiadványai és promóciós eszközei nem törvénysértők és nem sértik a Magyar Víziközmű Szövetség belső szabályzatait;

• a kiállítás helyszínén igényelt szolgáltatásokat csak a Magyar Víziközmű Szövetségtől vagy annak engedélyével rendelheti meg, és teljesítését aláírásával igazolja;

• a kiállítás rendjét betartja, annak megsértéséért teljes körű felelősséget vállal;

• a Megrendelő standján történő zeneszolgáltatásra, - mely a 60 dBA-t nem haladhatja meg - vonatkozó igényét legkésőbb a kiállítás megnyitása előtt 15 nappal a Magyar Víziközmű Szövetségnek bejelenti jóváhagyás céljából. (A jóváhagyás kiadásához szükség van a szomszédos standok hozzájárulására.) A szerzői jogokkal kapcsolatos bejelentési kötelezettségek a Megrendelőt terhelik;

• a Megrendelő a nyomtatványok, különböző reklámanyagok terjesztését, illetve egyéb standaktivitást kizárólag a megrendelt és a Megrendelő részére kiosztott stand területén végezheti.

IV. Lemondás, reklamáció, jogviták

1. Amennyiben a Megrendelő a visszaigazolt megrendelést a kiállítás megnyitása előtti 30. napot megelőzően mondja le, a megrendelés nettó összegének 50%-a, 30. napon vagy azon belüli lemondás esetén a megrendelés nettó összegének 100%-a a kötbér összege. A kötbérről a Magyar Víziközmű Szövetség a lemondást követő 8 munkanapon belül írásos értesítést küld. A lemondás attól az időponttól érvényes, amikor a lemondó nyilatkozat a Magyar Víziközmű Szövetséghez írásban cégszerűen aláírva megérkezik.

2. Ha a Megrendelő a megrendelés összegét határidőre nem fizeti meg, akkor a Magyar Víziközmű Szövetség írásos felszólítást küld ennek pótlására. Ha befizetés ekkor sem történik meg 5 munkanapon belül, akkor a Magyar Víziközmű Szövetség jogosult a szerződés egyoldalú, és kötelezettségek nélküli felmondására.

3. Ha a Megrendelő a standját 3 órával, illetve business unit helyét 1 órával nyitás előtt nem foglalja el, a Magyar Víziközmű Szövetség azt minden pénz visszatérítési kötelezettség nélkül más kiállítónak használatba adhatja. A meg nem jelenő kiállító a befizetett összeget nem kapja vissza, ezen felül a megrendelt és elvégzett szolgáltatások ellenértékét is köteles megtéríteni.

4. A Megrendelőnek a rendezvény szervezésével, üzemeltetésével, stb. kapcsolatos reklamációit – a bizonyíthatóság érdekében - a kiállítás bezárásáig, a számlázással kapcsolatos észrevételeit pedig a számla fizetési határidejének lejártáig, írásban kell jelezni a Magyar Víziközmű Szövetség felé. A megadott határidők után érkező reklamációkat a Magyar Víziközmű Szövetség nem tudja figyelembe venni.

5. A Magyar Víziközmű Szövetséget vis major esetén felelősség nem terheli.

6. Az esetleges jogvitában a felek megkísérelnek közös megegyezésre jutni. Amennyiben ez nem sikerül, hatáskörrel és illetékességgel bíró bíróságként a Fővárosi Törvényszéket ismerik el.

V. Az Általános Megrendelési Feltételek záradéka

A Magyar Víziközmű Szövetség köteles a megrendelés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében eljárni azok elhárítására. A jelen megrendelés módosítása kizárólag írásbeli formában történhet, így a szóbeli megállapodásokra a jelen megrendelés értelmezése során jogszerűen egyik fél sem hivatkozhat.
Megrendelő adatai:
Cégnév *
Your answer
Számlázási cím *
Your answer
Adószám *
Your answer
Aláírásra jogosult neve és beosztása *
Your answer
Kapcsolattartó neve *
Your answer
Kapcsolattartó e-mail címe, ahova a szerződést és visszaigazolást küldhetjük *
Your answer
Kapcsolattartó telefonszáma *
egyeztetés szükségessége esetén használjuk
Your answer
2. Kiállítói részvételi díj: (az árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.) *
Kiállítói részvételi díj minden Kiállító részére kiszámlázásra kerül még akkor is, ha nem jelöli be ezt az opciót. Minden Kiállító saját maga köt biztosítást a kiállítási tárgyakra, valamint felelősségbiztosítást a rendezvény idejére. Károkozás esetén az okozott kárt a károkozó téríti meg. Ezt a kiállító a részvételi díj befizetésével magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Required
3. Kiállítói alapterület: (az árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák) a standhelyek kiosztása a Megrendelések beérkezési sorrendje szerint történik, illetve a rendelkezésre álló terület erejéig!
A kiállítási terület belmagassága 3,5 méter a Liget teremben. A stand ára a felsorolt installációt tartalmazza: fehér határoló falak, szőnyegezés; 2m hosszú, 30 cm széles frízpanel kialalkítása; egységes frízfelirat vágása, felrakása; 1db 80x80cm tárgyalóasztal; 2-4 db fekete szövetkárpítos szék méretarányosan elosztva; 1 db nyitott információs pult 1db polccal; standvilágítás, 3m2-ként 1db spot lámpa; 1 db szemetes; 1db 3-as elosztó (amely nem jelent áramvételezési lehetőséget). A rendezvény területén csak a Magyar Víziközmű Szövetségen keresztül igényelt standkiegészítő eszközök (7. pontban felsorolva) használhatóak, ettől való eltérési szándékot egyeztetni kötelező.
1
2
Stand 12 m2 (4*3m) 15.000Ft+ÁFA/m2 MaVíz tagszervezeti ár
Stand 12 m2 (4*3m) 30.000Ft+ÁFA/m2 nem tagszervezeti ár
Stand 8 m2 (4*2m) 13.000Ft+ÁFA/m2 MaVíz tagszervezeti ár
Stand 8 m2 (4*2m) 26.000Ft+ÁFA/m2 nem tagszervezeti ár
Blue unit (1 asztal 4 db szék) MaVíz tagszervezeti ár 180.000Ft+ÁFA/unit
Blue unit (1 asztal 4 db szék) nem tagszervezeti ár 360.000Ft+ÁFA/unit
White unit (1 asztal 2 db szék, 1 kanapé) MaVíz tagszervezeti ár 170.000Ft+ÁFA/unit
White unit (1 asztal 2 db szék, 1 kanapé) nem tagszervezeti ár 350.000Ft+ÁFA/unit
Green unit (1 asztal, 4 szék; megközelítőleg 3 óra időtartamra MaVíz tagszervezeti ár 90.000Ft+ÁFA/unit 2014.06.11. délelőtt
Green unit (1 asztal, 4 szék; megközelítőleg 3 óra időtartamra MaVíz tagszervezeti ár 90.000Ft+ÁFA/unit 2014.06.11. délután
Green unit (1 asztal, 4 szék; megközelítőleg 3 óra időtartamra MaVíz tagszervezeti ár 90.000Ft+ÁFA/unit 2014.06.12. délelőtt
Green unit (1 asztal, 4 szék; megközelítőleg 3 óra időtartamra MaVíz tagszervezeti ár 90.000Ft+ÁFA/unit 2014.06.12. délután
egyedi installációépítésre kérünk árajánlatot
4. Árambekötés: (az árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.)
Ennek a tételnek a megrendelésével lesz csak áram a standon. A megrendelt energiát a rendezvény hivatalos kezdése előtt 1 órával és a zárást követő 1 órán át biztosítja. A helyszínen nem vállalunk berendezés javítást, ugyanakkor fenntartjuk a jogot, hogy hibás berendezést üzemeltető Kiállítót a hálózatról lekapcsoljuk.
1 db
2 db
3 db
4 db
5 db
1*230V/10A (2KW) 25.000 Ft+ÁFA/db
1*230V/16A (4 KW) 28.000 Ft+ÁFA/db
1*230V/20A (5KW) 31.000 Ft+ÁFA/db
3*230V/16A (10 KW) 44.000 Ft+ÁFA/db
3*230V/32A (20 KW) 60.000 Ft+ÁFA/db
3*230V/63A (45 KW) 132.000 Ft+ÁFA/db
5. Katalógusban hirdetés megrendelése
Csak nyomdakész anyagot tudunk elfogadni JPG, Photoshop EPS, TIF, PDF formátumban. Egyéb követelmények:300 dpi/ CMYK színbontás. Fontos, hogy a pdf-ben érkezett képek, logók is 300 dpi/CMYK színbontásban legyenek.
1 db
2 db
3 db
Színes 1/1 oldal (A/5 méret) 120.000Ft+ÁFA
Színes 1/2 oldal (A/5 méret fele) 75.000Ft+ÁFA
Fekete-fehér 1/1 oldal (A/5 méret) 60.000 Ft+ÁFA
Fekete-fehér 1/2 oldal (A/5 méret fele) 40.000 Ft+ÁFA
6. Hostess szolgáltatás megrendelése
1 fő
2 fő
3 fő
Hostess 18.000 Ft+ÁFA/fő/nap 2014.06.11.
Hostess 18.000 Ft+ÁFA/fő/nap 2014.06.12.
7. Egyéb standkiegészítők:
Az árak nettó árak, amelyek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák A csatlakoztatott eszközök, berendezések érintésvédelméért a Kiállító felelős. A kiállításon csak a Magyar Víziközmű Szövetségen keresztül megrendelt standkiegészítők használhatóak.
1 db
2 db
3 db
4 db
Fal 2500x 1000 vagy 2500 x 500 (3.500Ft+ÁFA/db)
információs pult (1000×500×1000) (6.500Ft+ÁFA/db)
információs pult (1000×500×1000) zárható 1 db polccal (9.500 Ft+ÁFA/db)
információs pult (íves) (11.500Ft+ÁFA/db)
álló standvitrin 1000×500×2500 2 db üvegpolccal (16.900Ft+ÁFA/db)
álló standvitrin 500×500×2500 2 db üvegpolccal (15.000Ft+ÁFA/db)
üvegpolc (2.000Ft+ÁFA/db)
üveges pultvitrin (1000×500×1000) (a felső rész üveges) (13.000Ft+ÁFA/db)
tárgyalóasztal 800×800 (fekete) (4.700F+ÁFA/db)
tárgyalóasztal 2000 x 800 (fehér) (4.700F+ÁFA/db)
szekrény (6.000Ft+ÁFA/db)
fémvázas szövetszék (fekete) (2.200Ft+ÁFA/db)
bőr fotel (6.000Ft+ÁFA/db)
bőr kanapé (8.000Ft+ÁFA/db)
bárszék Z alakú (4.000Ft+ÁFA/db)
bárszék tölcsér fehér (4.500F+ÁFA/db)
bárszék tölcsér fekete (4.500Ft+ÁFA/db)
polc (1000x300) (1.200Ft+ÁFA/db)
polc (1000x450) (1.400Ft+ÁFA/db)
projektor (25.000Ft+ÁFA/db/nap)
fogas álló (1.500Ft+ÁFA/db)
fogas octanorm (1.500Ft+ÁFA/db)
octanorm táblatartó (1.500Ft+ÁFA/db)
harmonika ajtó (6.000Ft+ÁFA/db)
ajtó fehér (5.000t+ÁFA/db)
függöny (3.000Ft+ÁFA/db)
álló prospektustartó (fém) (2.500Ft+ÁFA/db)
papírkosár (900Ft+ÁFA/db)
hűtőszekrény 120l (10.000Ft+ÁFA/db)
plazma tv (LG 106 cm) (20.000Ft+ÁFA/db/nap)
monitor (6.000Ft+ÁFA/db/nap)
DVD lejátszó (4.000Ft+ÁFA/db/nap)
spot lámpa (2.200Ft+ÁFA/db)
halogén reflektor – 100W (4.000Ft+ÁFA/db)
HQI reflektor (fehér izzóval) (6.000F+ÁFA/db)
3-as dugalj (1.000Ft+ÁFA/db)
cégfelirat 1 színnel frízre vágva (3.000Ft+ÁFA/db)
egyedi felirat + logó (vágva) (4.900Ft+ÁFA/db)
egyedi felirat (nyomtatva) (9.500F+ÁFA/db)
színkasírozás (3.000Ft+ÁFA/m2)
szőnyegezés (új szőnyegből) (3.200FT+ÁFA/m2)
tuja (3.000F+ÁFA/db)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.