แบบสอบถามการวิเคราะห์สภาพภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก (สำหรับครู)
ขอความกรุณาคุณครูทุกท่านกรอกแบบสอบถาม ขอบคุณครับ
1. ข้อมูลส่วนตัว
1.1 เพศ *
Required
1.2 ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
1.3 สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่ายงาน *
Required
2. ส่วนแบบสอบถาม
2.1 โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมีความชัดเจน โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง *
Required
2.2 นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมนักเรียน ให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ *
Required
2.3 โรงเรียนมีระบบในการทำงานกับฝ่ายต่างๆ ในการ ดำเนินงานตรวจติดตามและประเมินผลงานอย่างมีระบบ *
Required
2.4 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง *
Required
2.5 มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา และสาระเพิ่มเติมตามความต้องการของนักเรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ *
Required
2.6 โรงเรียนให้ความสำคัญในการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามจิตตารมณ์ของนักบุญยอห์น บอสโก (ระบบป้องกัน) และคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย *
Required
2.7 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอก *
Required
2.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเหมาะสม *
Required
2.9 มีแนวทางปฏิบัติในการซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ติด 0 , ร , มส ได้อย่างเหมาะสม *
Required
2.10 มีการแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียน *
Required
2.11 มีการสนับสนุนครู และบุคลากรให้พัฒนาวุฒิการศึกษาสูงขึ้น *
Required
2.12 ครู และบุคลากรได้รับการอบรมด้านวิชาการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง *
Required
2.13 ครูมีการพัฒนาความรู้ของตนอย่างสม่ำเสมอ *
Required
2.14 ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ *
Required
2.15 ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ดูจากแผนการจัดการเรียนรู้) *
Required
2.16 มีการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของครู และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง *
Required
2.17 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างชัดเจน *
Required
2.18 ครูมีประสบการณ์ในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน *
Required
2.19 ครูมีการผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง *
Required
2.20 ครูได้ทำวิจัยในชั้นเรียน และนำผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน *
Required
2.21 ครู และบุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีตามนโยบายของโรงเรียน *
Required
2.22 มีสื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่มีความพร้อมและเพียงพอ *
Required
2.23 มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง *
Required
2.24 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง *
Required
2.25 มีการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยทุกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ *
Required
2.26 มีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าในการเรียนการสอน *
Required
2.27 มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่ครู และนักเรียน *
Required
2.28 มีการบำรุง ดูแล และตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน *
Required
2.29 มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ดำเนินงานตามแผน และนิเทศกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง *
Required
2.30 มีความร่วมมือ (MOU) ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และวัฒนธรรม *
Required
2.31 มีระเบียบปฏิบัติในการดูแลนักเรียนอย่างชัดเจน *
Required
2.32 สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการทั้งภายในและภายนอก *
Required
2.33 สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก *
Required
2.34 สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันดนตรี/ศิลปะทั้งภายในและภายนอก *
Required
2.35 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางด้านสุนทรียภาพ อาทิ ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ *
Required
2.36 มีการติดตามนักเรียนโดยสื่อสารผ่านข้อความสั้น (Short Message Service) และ Line official แจ้งข่าวสารและแจ้งผู้ปกครองนักเรียนที่มาสาย ขาดเรียน *
Required
2.37 มีระบบการบริหารงานสารบรรณ และเอกสารที่มีประสิทธิภาพ *
Required
2.38 มีระบบการบริหารงานการเงินและบัญชี ที่มีประสิทธิภาพ *
Required
2.39 มีการพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีบรรยากาศที่ดี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่อง *
Required
2.40 มีการรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า , น้ำประปา *
Required
2.41 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม *
Required
2.42 มีการเผยแพร่ข่าวสาร ภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน ทางเซนต์ดอมินิกสาร เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก *
Required
2.43 มีการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น *
Required
2.44 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในโอกาสต่างๆ *
Required
2.45 ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก *
Required
2.46 โรงเรียนมีพื้นที่บริการรับ-ส่งนักเรียน และจอดรถที่เหมาะสมเพียงพอกับเนื้อที่ของโรงเรียน *
Required
2.47 มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรมไทย อาทิ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันสุนทรภู่ ฯลฯ *
Required
2.48 โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาด้านต่างๆ ของโรงเรียนอย่างเหมาะสม *
Required
2.49 ผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจที่สามารถส่งเสริมนักเรียนได้เต็มศักยภาพ *
Required
2.50 สมาคมผู้ปกครอง และครู มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ *
Required
2.51 สมาคมศิษย์เก่าฯ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ *
Required
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service