Přihláška na trénink klubu Prague Parkour PK1 - Praha 6 (skupina 9-15 let) - 90 minut / Registration for the training of the Prague Parkour PK1 club - Prague 6 (group 9-15 years) - 90 minutes
Vedený sportovní trénink parkour se zaměřením na všestranný rozvoj a intenzivní sportovní průpravu na závodní formu
Běžné hodiny tréninku: čtvrtek 17:30-19:00 (začátek 17. září 2020) - 90 minut
Místo konání: Tatran Střešovice (Sibeliova 368, 162 00 Praha 6-Střešovice), její pozemek a přilehlé okolí
Cena tréninků: 3750,- Kč / 1. pololetí (jsme nezisková organizace) splatná do 14 dní od 1. účasti na tréninku + 100,- poplatek asociaci (1x ročně)
Číslo účtu: 2901664380/2010
Variabilní symbol (datum narození dítěte ve tvaru rrrrmmdd): např. 19990827 při narození 27. srpna 1999
/
Guided parkour sports training with a focus on all-round development and intensive sports preparation for the racing form
Regular training hours: Thursday 17:30-19:00 (beginning September 17, 2020) - 90 minutes
Venue: Tatran Střešovice (Sibeliova 368, 162 00 Prague 6-Střešovice), it's land and surrounding area
Price of training: 3750, - CZK / 1st half (we are a non-profit organization) payable within 14 days from the 1st participation in the training + 100, - a fee for Czech Association of Parkour (1x per year)
Account number: 2901664380/2010
Variable symbol (date of birth of the child in the form yyyymmmdd): eg 19990827 at birth on 27 August 1999
Email address *
Přihlášku vyplňuji v jazyku (vyberte) / I fill in the application in the language (choose) *
Příjmení zákonného zástupce / Surname of a legal guardian *
Jméno zákonného zástupce / First name of a legal guardian *
Telefonní číslo zákonného zástupce / Tel No. of a legal guardian *
Příjmení dítěte / Surname of a child *
Jméno dítěte / First name of a child *
Datum narození dítěte / Date of birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Rodné číslo dítěte / National identification number *
Rodné číslo jsme nuceni vyžadovat ve smyslu Zákona o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. Děkujeme za pochopení. / Required by law. If do not have, write Passport No.
Ulice a č. p. / č. o. trvalého bydliště / Street and No *
Město trvalého bydliště / City
PSČ trvalého bydliště / ZIP code
Zdravotní pojišťovna / Insurance group *
Může dítě z tréninku odcházet samo / Can a child leave training alone? *
Volbou možnosti ANO přebíráte za dítě odpovědnost, jakmile po skončení tréninku opustí budovu, kde se trénink konal. / By selecting the YES option, you take responsibility for the child as soon as he or she leaves the building in which the training took place.
V první den účasti mého dítěte na tréninku podepíšu papírovou přihlášku, která mi bude předložena, případně zaslána na e-mail. / On the first day of my child's participation in the training, I will sign a paper application, which will be submitted to me or sent to my e-mail. *
Přihlašuji výše jmenovaného zároveň jako člena registrovaného pod Českou asociací parkouru a díky tomu mám zajištěné úrazové pojištění pro výše jmenovaného za členský poplatek 100,- (a tím mohu čerpat i další výhody) / I am registering the above-mentioned at the same time as a member registered under the Czech Association of Parkour and thanks to that I have secured accident insurance for the above-mentioned for a membership fee of 100 CZK (and thus I can draw other benefits) *
BEZPEČNOSTNÍ POUČENÍ: Akce se dítě účastní na vlastní nebezpečí. Jako zákonný zástupce jsem si vědom/a, že parkour může být nebezpečná aktivita, při které při neuposlechnutí lektora či svévolné činnosti může dojít i ke smrtelnému zranění. Instruktoři jsou školeni, aby učili parkour bezpečně. Pokud se dítě stane nebezpečné sobě nebo okolí, instruktor si dle svého uvážení vyhrazuje právo dítě z bezpečnostních důvodů posadit po zbytek hodiny na lavičku. Při opakujících se kázeňských problémech může dojít i k vyloučení z kurzu bez náhrady kurzovného. / SAFETY INSTRUCTIONS: The child participates in the event at his own risk. As a legal representative, I am aware that parkour can be a dangerous activity, which can result in fatal injury if disobeying the instructor or arbitrary activity. Instructors are trained to teach parkour safely. If the child becomes dangerous to himself or his surroundings, the instructor reserves the right, at his discretion, to place the child on a bench for the rest of the hour. In case of recurring disciplinary problems, exclusion from the course may occur without refund of the course fee. *
Souhlas s komerčním sdělením / Consent to a commercial communication
Clear selection
Souhlas s poskytnutím osobních údajů / Privacy policy agreement
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy