แบบสอบถามการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ภาคเรียนที่ *
1 point
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา *
6 points
ระดับ 5 มากที่สุด
ระดับ 4 มาก
ระดับ 3 ปานกลาง
ระดับ 2 น้อย
ระดับ 1 น้อยที่สุด
ข้อมูลข่าวสารมีประโยชน์สำหรับนักศึกษา
สถานที่ติดประกาศมึความเหมาะสม
ข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลาย
มีช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลข่าวสาร
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ติดประกาศ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. Report Abuse