แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง
Email address *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
1.3 การเข้าใช้โดยประมาณ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
คำชี้แจง เลือกระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. รูปแบบการแสดงผล ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
2. ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการใช้งาน
3. ข้อมูลมีความทันสมัยและน่าสนใจ
4. การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
5. มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
6. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
7. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse - Terms of Service