АНКЕТНА КАРТА ЗА ТУРИСТИ / QUESTIONNAIRE FOR TOURISTS
Настоящата Анкетна карта е създадена да проучи мнението на туристите с цел развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинация Сандански.
Анкетата е анонимна и само обобщените резултати ще бъдат представени в проучването като база за изготвяне на стратегия за развитието на туризма в Община Сандански и конкретен план за действие.

The present inquiry card is designed to explore the opinion of tourists in order to develop the regional tourist product and marketing of Sandanski destination.
The survey is anonymous and only the summarized results will be presented in the survey as a basis for drawing up a strategy for the development of tourism in Sandanski Municipality and a concrete action plan.

Националност/ Nationality *
Пол/ Gender *
Възраст/ Age *
Статус/ Status *
Семейно положение/ Marital status *
Деца/ Children *
Образование/ Education *
Семейни доходи месечно/ Family Income Monthly *
Какво харесвате да правите през свободното си време?/ What do you like to do during your free time? *
Възможни са повече от 1 отговор, до 3/ More than 1 answer possible, up to 3
Required
Същото важи ли и когато сте туристи?/ Is that the same when you are a tourist? *
Мотив за избор на дестинация:/ Your reason for a Destination choice: *
Възможни са повече от 1 отговор, до 3/ More than 1 answer possible, up to 3
Required
Вие предпочитате да пътувате:/ You prefer to travel: *
Предпочитано време за престой?/ Preferred time to stay *
Каква стойност на туристическия пакет (настаняване и изхранване) на човек за ден сте готови да заплатите?/ Price for the package / accomodation and feeding/ per person per day you will pay: *
Какъв бюджет на човек бихте отделили за допълнителни дейности извън мястото на настаняване? / What budget would you set aside for additional activities outside your place of accommodation ? *
Например: посещение на музеи, галерии, културни събития, допълнителни екскурзии, наем на велосипед, рафтинг, включване в тематични работилници и др./ For example: visiting museums, galleries, cultural events, additional trips around, bicycle rental, rafting, inclusion in thematic workshops, etc.
Обикновено, колко време преди пътуването избирате дестинация?/ Normally, how long before your trip you choose a destination? *
Как резервирате почивката си най-често?/ How do you book your holiday most often? *
Колко време преди пътуването си правите резервации?/ How long before your trip do you make reservations? *
Посещавали ли сте община Сандански и региона преди?/ Did you visit Sandanski and the region before? *
От къде получихте първоначална информация за дестинация Сандански?/ Where did you get the initial information about Sandanski Destination?
Целта на настоящето Ви пътуването Ви в Сандански/ The reason for your trip in Sandanski now is:
Възползвахте ли се от предлагани алтернативни дейности извън мястото за настаняване?/ Did you take advantage of alternative activities outside the place of accommodation?
Общи впечатления от Дестинация Сандански/ General impression from Destination Sandanski
Силни страни/ Strengths
Слаби страни/ Weaknesses
Природа/ Nature
Хора, гостоприемство/ People, hospitality
Инфраструктура /пътища, осветление, др./ Infrastructure / Roads, Lighting, etc. /
Места за хранене и развлечение/ Places to eat and pleasure
Туристически атракции/ Tourist attractions
Места за настаняване/ Accommodation place
Информация/ Information
Реклама/ Advertising
Транспортна достъпност/ Transport accessibility
Културни и антропогенни ресурси / забележителности/ Cultural and anthropogenic resources / landmarks
Храна/ Food
Обслужване/ Service
Сигурност/ safety
Чистота на обществени места/ Cleanness in public places
Тишина, спокойствие/ Silence, tranquility
Предлагани допълнителни дейности, извън местата за настаняване/ Offered additional activities outside the accommodation
Нямам мнение/ I have no opinion
Мнения/ Препоръки/ Recommendation/ Opinion
Your answer
Ако искате да Ви изпратим резултатите от проучването, моля - попълнете имейл адрес:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service