แบบประเมินหลักสูตร "แต่งภาพให้สวยด้วย Lightroom"
วันที่ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ปัจจุบันประกอบอาชีพ *
ระดับความพึงพอใจ มี 5 ระดับ
5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = พอใช้, 1 = ปรับปรุง
เนื้อหาของการอบรม *
5
4
3
2
1
1.เนื่อหามีความชัดเจนและตรงประเด็น
2.ระยะเวลาการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร *
5
4
3
2
1
3.มีความรู้และประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ให้การอบรม
4.การถ่ายทอดความรู้/วิธีการนำเสนอมีความชัดเจน
5.มีเทคนิควิธีการสอนที่ทำให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย
6.เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น/การแลกเปลี่ยนความรู้ และการตอบข้อซักถาม
ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำความรู้ไปใช้ *
5
4
3
2
1
7.ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม
8.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ
9.มีความมั่นใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
10.ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม
ห้องอบรมและการอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
11.ห้องอบรมสะอาดและมีความเหมาะสม
12.ความพร้อมของอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน *
5
4
3
2
1
13.มีความพร้อมในการบริการ
14.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุภาพ ให้ความเป็นกันเอง
ข้อเสนอแนะ
Your answer
หลักสูตรอื่นๆที่ท่านต้องการให้ศูนย์ ICT จัดการอบรม
Your answer
ท่านได้รับข่าวสารการอบรมจากทีี่ไหน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy