แบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
เพศ *
อายุ
Your answer
การศึกษา *
อาชีพ *
5. ท่านมาขอรับบริการทางด้านใด *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสานักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ/ความผูกพันของท่าน)
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
1 = ไม่พอใจอย่างมาก 5 = พอใจอย่างมาก
1
2
3
4
5
N/A
1) เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการอย่างเต็มใจ เอาใจใส่ และรวดเร็ว
2) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม มีอัธยาศัยดี
3) เจ้าหน้าที่สามารถให้คาแนะนา/ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน น่าเชื่อถือ
2. ด้านสถานที่ให้บริการ *
1 = ไม่พอใจอย่างมาก 5 = พอใจอย่างมาก
1
2
3
4
5
N/A
1) สถานที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
2) สถานที่ตั้งหาง่ายและเดินทางมาติดต่อได้สะดวก
3) ภายในสถานที่ให้บริการ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มา ติดต่อ เช่น เก้าอี้/ที่พัก/น้ำดื่ม เป็นต้น
4) มีห้องน้ำสะอาดและเพียงพอแก่ผู้มาติดต่อ
3. ด้านกระบวนการให้บริการ *
1 = ไม่พอใจอย่างมาก 5 = พอใจอย่างมาก
1
2
3
4
5
N/A
1) มีการให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง อย่างยุติธรรม
2) ระยะเวลา/ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม
3) ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน
4) ท่านได้รับบริการ/ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการ
4. ด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร *
1 = ไม่พอใจอย่างมาก 5 = พอใจอย่างมาก
1
2
3
4
5
N/A
1) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการ/สิทธิประโยชน์/การช่วยเหลือต่างๆอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
2) ช่องทาง/วิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลายและเหมาะสมง่ายต่อการเข้าถึง
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความผูกพันของผู้ขอรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ/ความผูกพันของท่าน)
1) ท่านมีความสบายใจและประทับใจกับการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัด *
1 = ไม่พอใจอย่างมาก 5 = พอใจอย่างมาก
2) เมื่อท่านต้องประสาน/ขอรับความช่วยเหลือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ท่านรู้สึกยินดีและทุ่มเทให้เกิดผลสำเร็จตามต้องการ *
1 = ไม่พอใจอย่างมาก 5 = พอใจอย่างมาก
3) ท่านจะชักชวนให้ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ และคนรู้จักมาขอคำแนะนำในเรื่องต่างๆ กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด *
1 = ไม่พอใจอย่างมาก 5 = พอใจอย่างมาก
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดด้านต่างๆ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
Your answer
ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาชน
Your answer
ด้านสถานที่การให้บริการแก่ประชาชน
Your answer
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสำหรับประชาชน
Your answer
อื่นๆ (ระบุ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy