ฐานข้อมูลการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ชพฐ2
ให้หน่วยงานทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ รายงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.ชื่อหน่วยงาน
Your answer
2.สังกัด (สพป.,สพม.,สอศ.,ากอ.,สช.,กศน.,สศศ.)
Your answer
3.จำนวนสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัด
Your answer
4.จำนวนสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในปีการศึกษา 2558
Your answer
5.จำนวนสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในปีการศึกษา 2559
Your answer
6.จำนวนสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในปีการศึกษา 2560
Your answer
7.จำนวนสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการบูรณาการสาระวิชาต่างๆสู่กิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถเป็นแบบอย่างที่ได้ ในปีการศึกษา 2558-2560
Your answer
8.อาชีวศึกษาเป็นเลิศ(เฉพาะทางสาขาวิชา)จำนวนนักเรียนและสถานศึกษา จำแนกตามรายสาขาวิชา ที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
9.อาชีวศึกษาเป็นเลิศ(เฉพาะทางสาขาวิชา)จำนวนสถานประกอบการ ที่ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างจริงจัง ปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
10.จำนวนสถานศึกษาต้นแบบที่มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนากำลังคน สาขาเป็นเลิศเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
11.ผลสัมฤทธิ์(O-NET,V-NET,N-NET,I-NET)เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2558-2569
Your answer
12.จำนวนสถานศึกษา เปรียบเทียบเป้าหมายและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
13.จำนวนสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการประชารัฐเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
14.จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการดำเนินการพัฒนาครู/ผู้นำภายใต้โครงการประชารัฐ ปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
15.จำนวนห้องเรียน IT ของสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการประชารัฐ ปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
16.จำนวนสถานศึกษาที่ดำเนินโครงการประชารัฐ ปีการศึกษา 2559-2560 ที่ได้รับการติดตั้งสัญญาณ Internet ใหม่
Your answer
17.จำนวนงบประมาณและรายชื่อหน่วยงานที่สนับสนุนจากภาคเอกชน ปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
18.สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ(Excellent Model School) ปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
19.จำนวนครู/นักเรียน ที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการประชารัฐ ปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
20.จำนวนสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร EP , MEP , IP , EBPและEIS เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
21.จำนวนสถานศึกษาที่มีการใช้แอปพลิเคชั่น Echo Hybrid เป็นตัวช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
22.จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
23.จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Education Hub ปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
24.จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Sister&School ปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
25.จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ICU ปีการศึกษา 2560 (บอกรายชื่อ)
Your answer
26.หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนโรงเรียน ICU ปีการศึกษา 2560
Your answer
27.จำนวนสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 คน ปีการศึกษา 2559และ2560
Your answer
28.จำนวนสถานศึกษาที่ดำเนินการควบรวมกับสถานศึกษาใกล้เคียง เปรียบที่การศึกษา 2559 และ 2560
Your answer
29.จำนวนโรงเรียนดีใกล้บ้านที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
30.จำนวนโรงเรียนขนาเล็กที่มีคุณภาพ (คะแนน O-NET เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระสูงกว่าร้อยละ 60 ) ปีการศึกษา 2559-2560
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service