สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ (statXchange)

การสำรวจครั้งนี้เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติภาครัฐ (statXchange) ใน 5 ประเด็นหลัก
จำแนกตามระดับความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2555
  1.1 เว็บไซต์มีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
  1.2 การจัดรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
  1.3 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงหน้าเว็บ
  Please enter one response per row
  2.1 ข้อมูลมีความชัดเจน ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
  2.2 ความทันสมัยของข้อมูล
  2.3 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
  2.4 ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  Please enter one response per row
  3.1 เข้าสู่เว็บไซต์หรือระบบได้รวดเร็ว
  3.2 ได้รับความสะดวกด้านข้อมูล
  3.3 ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมู่เนื้อหา
  3.4 ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากเว็บไซต์
  Please enter one response per row
  4.1 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ
  4.2 ความสะดวกในการใช้งาน/การเข้าใช้งานระบบ
  Please enter one response per row
  5.1 ความรู้ ความสามารถ ในการให้คำแนะนำ/ตอบข้อซักถาม
  5.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
  Please enter one response per row